Vzor žaloby na určenie výživného manžela

ŽALOBA NA URČENIE VÝŽIVNÉHO MANŽELA

(§ 91 zák. o rod.)

Okresnému súdu v [   ]

Žalobkyňa:

[   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ]

Žalovaný:

[   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ]

Žaloba o výživné manželky

I.

Ja [   ] žijem od roku [   ] so žalovaným [   ] v manželstve. Vychovali sme dvoch synov, narodený v roku [   ] a [   ], ktorí sú už ženatí a bývajú so svojimi rodinami.

Dôkaz:
– sobášny list

II.

Pred [   ] rokmi som utrpela úraz a v roku [   ] mi bol priznaný plný invalidný dôchodok, ktorý poberám teraz vo výške [   ] EUR mesačne. Iný zdroj príjmu nemám a vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu si ho ani opatriť nemôžem.

Dôkaz: – rozhodnutie o výške dôchodku

– lekárska správa o mojom zdravotnom stave

III.

Žalovaný [   ] dosahuje príjmu asi [   ] EUR čistého mesačne. Spoločne sme hospodárili do konca [   ], ale od [   ] mi žalovaný finančne neprispieva na domácnosť, platí len nájomné a inkaso. Ja sa starám o spoločnú domácnosť, periem mu, ale stravujeme sa oddelene.

Dôkaz: – správa o zárobku odporcu od jeho zamestnávateľa

– výsluch účastníkov

IV.

Pretože žalovaný odmieta plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči mne, navrhujem, aby súd vydal tento

rozsudok:

Žalovaný [   ] je povinný platiť žalobkyni počnúc dňom podania návrhu na začatie konania výživné v sume [   ] EUR mesačne vopred, vždy do 10. dňa v mesiaci.

Ďalej je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………………

Miestne príslušný je všeobecný súd odporcu (§ 84, § 85 Osp.). Žalobca je od súdnych poplatkov oslobodený podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona o súdnych poplatkoch. Vyhovie súd návrhu, zaplatí podľa výsledku konania poplatok odporcu, a to vo výške [   ] EUR, ak je základom poplatku suma [   ] EUR a nižšia.

Ak ide o sumu vyššiu, poplatok je 1% z tejto sumy, najviac [   ] EUR. Základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení (tj. Súm výživného); pokiaľ ide o plnenie na dobu dlhšiu ako 5 rokov, alebo na dobu neurčitú, je základom poplatku päťnásobok ceny ročného plnenia.

V žalobe je potrebné uviesť, či manželstvo doteraz trvá, či manželia žijú v spoločnej domácnosti, či majú maloleté deti, aké sú ich osobné, zdravotné a majetkové pomery, a dôvody, prečo je výživné požaduje.

Žalobné petit má obsahovať údaj o výške požadovaného výživného a dobu, od ktorej je nárok uplatňovaný.

Výživné medzi manželmi nemožno priznať za dobu minulú, najskôr je možné priznať odo dňa, keď návrh na začatie konania bol podaný na súde. Súd nemôže prekročiť návrh a priznať vyššiu výživné, ako je požadované.