Vzor žaloby na určenie zániku záväzku

ŽALOBA NA URČENIE ZÁNIKU ZÁVÄZKU

[ § 80 písm. c) o. s. r., § 351 obch. zák.]

Krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Dvojmo

o určenie zániku záväzkového vzťahu

I.

Medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim bola dňa [   ] uzatvorená kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka.

Kúpna zmluva bola uzavretá medzi prítomnými, a to písomne​​.

Súčasťou zmluvy bolo dojednanie, že omeškanie s dodaním dlhšia ako 14 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Dôkaz: Zmluva z [   ]

II.

Žalovaný dohodnutý predmet plnenia nedodal v dohodnutej lehote do [   ] a dodanie nebolo uskutočnené ani do konca [   ]. Postupovali sme preto podľa § 345 obchodného zákonníka a dňa [   ] sme žalovanému zaslali list, ktorého obsahom bolo naše oznámenie, že pre omeškanie s dodaním od zmluvy odstupujeme.

Dôkaz: list žalobcu z [   ]

III.

Žalovaný si tento náš právny úkon nesprávne vyložil, v niekoľkých listoch nás upozornil, že nám dohodnutý tovar odošle. Má za to, že k zániku záväzkov zo zmluvy nedošlo. Aby sme sa vyhli prípadným komplikáciám pri riešení majetkových nárokov strán, navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že odstúpením od zmluvy uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným dňa [   ] záväzky z tejto zmluvy zanikli.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prílohy: podľa textu

V [   ] dňa [   ]

… …………….. Podpis

[   ], s.r.o.
[   ], Konateľ

Žaloba na určenie sa spoplatňuje sumou EUR [   ]. Vecná príslušnosť krajského súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.