ŽALOBA NA VYDANIE VECI

ŽALOBA NA VYDANIE VECI (žaloba reivindikačná)
(§ 126 ods. 1, Občiansky zákonník)

Adresa Okresného súdu:

Žalobca:
[], r.č .: [], trvalým bydliskom [] Žalovaný:
[], r.č .: [], trvalým bydliskom []

o vydaj bicykla „Favorit“

a.

Ja [] som si v roku [] zakúpil pánsky bicykel značky „Favorit“, tmavo modrej farby, výrobné číslo []. V období dovolenky (júl []) som bol mi bolo vyššie uvedený bicykel odcudzený. Ako sa mi neskôr podarilo zistiť, tento bicykel má v držbe žalovaný [].
Dôkaz:
– Výsluch účastníkov
– Pokladničný blok a záručný list na uvedenej bicykel

b.

Vyzval som žalovaného [], aby mi bicykel vrátil, čo však on odmietol s odvolaním sa na jeho zakúpenie v auguste [] od neznámeho muža.
Dôkaz:
– Výsluch účastníkov

c.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovanému [] sa ukladá povinnosť vrátiť späť tmavo modré bicykel „Favorit“ výrobné číslo [] žalobcovi [] do troch dní od začatia právoplatnosti rozsudku.
Žalovanému môže tiež ukladá povinnosť nahradiť žalobcovi náklady tohto konania do troch dní od začatia právoplatnosti rozsudku.

V [], []

                                                                                                              podpis:

Prílohy:
– Pokladničný blok na bicykel (1x kópia)
– Záručný list na bicykel (1x kópia)

Kolky v hodnote 33, – €
Poplatok činí sumu [] €. [Položka 2 písm. c) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.] Rovnakým spôsobom je potrebné postupovať, či je občanovi predávajúcim zadržiavaná akákoľvek vec, ktorú kúpe.

Žaloba na vydanie veci (žaloba reivindikační) je žaloba, vďaka ktorej sa vlastník na žalovanom domáha vydanie neoprávnene zadržiavanej veci.

Tento dokument sa spisuje písomnou formou, vyhotovuje dvojmo a je nutné ho vlastnoručne podpísať.