Vzor žaloby na vysporiadanie

ŽALOBA NA VYSPORIADANIE ŠKODCOV ZODPOVEDAJÚCICH ZA ŠKODU SPOLOČNE A NEROZDIELNE

(§ 439 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ],

Kolky za [ ], – EUR

o [ ], – EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia rozsudku Okresného súdu v [ ] z [ ]

– Kópia potvrdenia o prevzatí sumy [ ], – EUR z [ ]

I.

Rozsudkom Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] Sa uložilo mne a žalovanému spoločne a nerozdielne zaplatiť [ ] čiastku [ ] a nahradiť jej náklady konania čiastkou [ ] všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku. Suma [ ], – EUR zodpovedá škode na zdraví, ktorú sme menovanej spôsobili, keď sme ju spoločne fyzicky napadli.

Citovaný rozsudok Okresného súdu v [ ] nadobudol právoplatnosť dňom [ ]. Dňa [ ] som [ ] na jej žiadosť sumu [ ], – EUR zaplatil.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ], najmä zhora citovaný rozsudok

výsluch svedkyne [ ], bytom [ ], [ ]

písomné potvrdenie o prevzatí sumy [ ], – EUR [ ] z [ ]

II.

Účasť každého z nás na fyzickom napadnutí [ ] bola rovnaká. Na spôsobení škody menovanej sme sa teda podieľali rovným dielom. Žalovaný mi napriek tomu odmieta uhradiť polovicu sumy, ktorú som na náhradu škody [ ] zaplatil. O zaplatení som žalovaného prvýkrát požiadal dňa [ ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ]% úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí [ ]  EUR.

Obdobne je potrebné postupovať pri vysporiadaní solidárnych dlžníkov aj v prípadoch, keď nešlo o náhradu škody (§ 511 ods. 3 obč. Zák.).

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zz

Zodpovednosť za ujmu a jej náhrada je všeobecne stanovená v § 2894-2971 občianskom zákonníku.

Škodu je nutné nahradiť vždy, nemajetkovú ujmu len vtedy, ak bolo to vopred dohodnuté alebo ak to ustanovuje výslovne zákon, ako je tomu pri ujme na prirodzených právach človeka.

Ak je škodcov niekoľko, hovorí sa o pluralite škodcov a nastupuje tzv. solidárnu zodpovednosť za spôsobenú ujmu, tj. Všetci škodcovia zodpovedajú spoločne a nerozdielne.

Škodca, ktorý škodu nahradil, má však voči ostatným škodcom sám nárok na náhradu, tzv. regres.

Len výnimočne môže súd rozhodnúť o delenej zodpovednosti za škodu, napr. ak sa škodcami na vzniku škody podieľali nerovnomerne a nebolo by spravodlivé zaviazať k solidárnej náhrade aj tých škodcov, ktorých podiel je minimálny.

Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša ju poškodený pomerne, tzn. že škodca mu nahradí iba časť spôsobenej škody. Ak je škoda spôsobená výlučne zavinením poškodeného, znáša ju sám, tzn. že škodca mu nemusí hradiť nič.

České právo na rozdiel od napr. Anglosaského právneho prostredia neumožňuje tzv. sankčné odškodnenie, ktorého účelom je vedľa reparačné funkcie uložiť škodcami sankciu, a zabrániť tak opakovaniu porušovania.