Vzor žaloby na zaplatenie dlžného nájomného za byt

ŽALOBA NA ZAPLATENIE DLŽNÉHO NÁJOMNÉHO ZA BYT

(§ 671 a § 696 a nasl. Obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ] , EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia nájomnej zmluvy z [ ]

– kópia listu žalobcu z [ ]

I.

Podľa nájomnej zmluvy zo dňa [ ] užíva žalovaný byt 3 + 1 s príslušenstvom v 1. poschodí môjho domu č. p. [ ] v [ ] v [ ]. V zmluve sa zaviazal platiť nájomné a mesačné preddavky cien plnení poskytovaných s užívaním predmetného bytu v celkovej výške [ ] EUR mesačne. Splatnosť bola dohodnutá vždy do [ ]. dňa nasledujúceho mesiaca.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

nájomná zmluva z [ ]

II.

Nájomné za december žalovaný do dnešného dňa nezaplatil. Na moju písomnú výzvu z [ ] v týždennej lehote, ktorú som mu dal, nereagoval.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

list žalobcu z [ ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [ ] EUR s poplatkom z omeškania vo výške [ ] promile z tejto sumy za každý deň omeškania, najmenej však [ ] EUR za každý aj začatý mesiac omeškania, od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady riadenie, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ………………… Podpis

[ ]

Súdny poplatok za návrh na začatie občianskeho súdneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie, je:

a) do výšky 542.75  EUR vrátane, sa platí poplatok 21.71 EUR

b) v sume vyššej ako 542.75  EUR, sa platí poplatok 4% z tejto sumy.

(Položka 1 zák. Č. 549/1991 Zb. V znení zák. Č. 255/2000 Zb.)

Odo dňa účinnosti nariadenia vlády č. 142/1994 Zb. výška poplatku z omeškania za každý deň omeškania 2,5 ‰ z dlžnej sumy, najmenej však 0,9 EUR za každý aj začatý mesiac omeškania (§ 2).

Ak došlo k omeškaniu s plnením peňažného dlhu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, riadi sa výška úrokov z omeškania a poplatku z omeškania odo dňa účinnosti tohto nariadenia týmto nariadením.

Ak nájomca nezaplatí nájomné a platby za služby do piatich dní po ich splatnosti, vzniká mu povinnosť zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania, ktorý činí 2,5 ‰ z dlžnej čiastky denne, najmenej však 0,9 € mesačne.