Vzor žaloby na zaplatenie zmluvnej pokuty

ŽALOBA NA ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY

(§ 544 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:
Žalobca: [ ], r.č :: [ ], Č. OP .: [ ], trvale bytom [ ] Žalovaný: [ ], r.č :: [ ], Č. OP .: [ ], trvale bytom [ ]

žaloba o finančnú čiastku [ ] EUR

I.

Dňa [ ] som so žalovaným [ ] uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prívesného vozíka za osobný automobil. Termín zhotovenia bol stanovený do [ ]. V zmluve bolo dohodnuté, že ak nebude vozík zhotovený v dohodnutom termíne, zaplatí mi žalovaný zmluvnú pokutu vo výške [ ] EUR.
Dôkaz: – výsluch všetkých účastníkov

– zmluva o dielo z [ ]