Vzor žaloby o náhradu mzdy pri prekážke v práci

ŽALOBA O NÁHRADU MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI

(§ 128 Zákonník práce)

Okresnému súdu v [ ]

Žalobca: [ ], r.č. [ ], Bytom [ ], robotník
Žalovaná: Meno a adresa firmy [ ]

Žaloba o [ ] EUR

A)
Ja [ ] pracujem u žalovanej firmy [ ] od roku [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Dňa [ ] zomrela moja družka [ ], s ktorou som pred jej smrťou žil v spoločnej domácnosti po dobu [ ] rokov. So súhlasom svojho nadriadeného [ ] som čerpal v dňoch [ ] pracovné voľno.
dôkaz:

– úmrtný list [ ]

– výsluch svedka [ ]

B)
Pretože mi žalovaná firma [ ] odmietla za tieto dva dni poskytnúť náhradu mzdy, požiadal som o túto úhradu prípisom zo dňa [ ], v ktorom som upozornil na skutočnosť, že úmrtia družky je uvedené medzi dôležitými osobnými prekážkami v práci, pri ktorých sa poskytuje nielen pracovné voľno, ale aj náhrada mzdy. Aj napriek tomu firma na moju žiadosť nereagovala.

Náhrada mzdy je za dva dni celkom finančnú čiastku [ ] EUR.
dôkaz:

– výsluch žalobcu

– prípis z [ ] C)
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydaní nasledujúceho

rozsudku:

Žalovaná firma [ ] je povinná zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR a nahradiť náklady rokovania. Všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

prílohy:

– úmrtný list [ ]

– prípis z [ ]  

Zoznam dôležitých osobných prekážok v práci, pri ktorých sa poskytuje pracovné voľno s náhradou, prípadne bez náhrady mzdy, je uvedený v prílohe k PN.