Vzor žaloby o náhradu mzdy

ŽALOBA O NÁHRADU MZDY V DÔSLEDKU NEPLATNÉHO ROZVIAZANIA PRACOVNÉHO POMERU

(§ 61 zák. Práce)

Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

žaloba o náhradu mzdy v dôsledku neplatného rozviazania pracovného pomeru výpoveďou

I.

U žalovanej som pracoval na základe pracovnej zmluvy ako robotník-sklár. Dňa [ ] mne žalovaná doručila výpoveď pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Okresný súd v [ ] rozsudkom z [ ] určil výpoveď neplatnú, pretože nebolo preukázané, že som sa dopustil vytýkaného porušenia pracovnej disciplíny.

Dôkaz: rozsudok Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], Ktorý prikladám

II.

V dôsledku neplatného rozviazania trvá pracovný pomer aj naďalej.

Už dňa [ ] som žalovanej oznámil, že trvám na mojom ďalšom zamestnávaní u žalovanej podľa pracovnej zmluvy. Lebo mne žalovaná do dnešného dňa neumožnila pracovať, požadujem náhradu mzdy od [ ] do [ ]. Môj priemerný zárobok činil [ ], – EUR mesačne. Požadujem preto celkovú náhradu mzdy v sume [ ], – EUR.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

oznámenia z [ ], ktoré prikladám

potvrdenie učtárne o výške priemerného zárobku, ktoré predložím pri rokovaní

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a náklady konania [ ] EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR, to je 4% z uplatňovanej sumy.

Náhrada mzdy prislúcha zamestnancovi vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru.

Náhrada mzdy mohla byť uplatnená zamestnancom spoločne so žalobou o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru.