Vzor žaloby o náhradu škody na odloženej veci

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI

(§ 204 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ], – EUR

I.

Pracujem u žalovanej ako robotník. Dňa [ ] som na určené miesto v skrini v dielni odložil vrchný kabát tmavomodrej farby. Keď som po skončení smeny prišiel pre kabát, zistil som, že sa stratil. Moje pátranie po stratenej veci bolo bezvýsledné.

Dôkaz: výsluch žalobcu

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Kabát som dostal od manželky [ ] k vianočným sviatkom v roku [ ], takže bol prakticky nový. Lebo stál [ ], – EUR, požadoval som túto náhradu po žalovanej. Tá požadovanú sumu odmietla zaplatiť s tvrdením, že som nechal otvorenú skriňu.

Tvrdenie však nezodpovedá skutočnosti, pretože skriňu som riadne zamkol a kľúče odložil do zásuvky pri stole. Ako mohlo dôjsť k odcudzeniu kabátu si neviem vysvetliť.

Dôkaz: potvrdenka o zaplatení kabátu z [ ], ktorú pripájam

prípis z [ ], ktorý prikladám

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

…………………. Podpis

[ ]

Podľa § 267 Zákonníka práce zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá zamestnancovi vznikne na veciach, ktoré obvykle nosia do práce a ukladá ich na mieste, ktoré je na to vyhradené.

Právo na náhradu škody musí zamestnanec uplatniť najneskôr do 15 dní od dňa, keď škodu zistil.