Vzor žaloby o náhradu škody na prevzatej veci

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY NA PREVZATEJ VECI

(§ 421 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojm o

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], as, IČO: [ ], so sídlom v [ ], [ ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

v [ ] v časti [ ], vložka [ ]

Kolky za [ ] EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia dokladu o prevzatí saká na čistenie

– Kópia záznamu z [ ]

I.

Dňa [ ] som si dal vyčistiť hnedé pánske sako do rychločistiarne žalovaného v [ ] v [ ]. Dňa [ ] pri vyzdvihnutí vyčisteného saka som zistil, že je na niekoľkých miestach odfarbená.

Žalovaný sa pokúšal sako zafarbiť, avšak bezvýsledne. Sako bolo 2 roky staré, zachovalé. Nové stálo [ ] EUR. Teraz je pre bežné nosenie nepoužiteľné.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

doklad o prevzatí saká na čistenie

záznam spísaný dňa [ ]

II.

Za škodu vzniknutú zničením saká pri čistení mi odpovedá žalovaná spoločnosť, pretože je na vykonanie tejto služby prevzala.

Nie je rozhodujúce, či jej pracovníci postupovali pri čistení nesprávne, a či teda zničenie saká spoločnosť zavinila.

Cenu saká v čase poškodenia odhadujem na [ ] EUR.

Žalovanú spoločnosť som o zaplatení tejto sumy požiadal dňa [ ]. Jej právnik však moju požiadavku odmietol.

Dôkaz: výsluch právnika žalovaného

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR s [ ]% úrokmi z omeškania ročne od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Obdobne možno tiež podľa tohto ustanovenia uplatniť právo na náhradu škody spočívajúcu v poškodení, strate alebo zničeniu veci, prevzaté do úschovy podľa ustanovenia § 747 a nasledujúce obč. zák.

Zodpovednosť za ujmu a jej náhrada je všeobecne stanovená v § 2894-2971 občianskom zákonníku.

Škodu je nutné nahradiť vždy, nemajetkovú ujmu len vtedy, ak bolo to vopred dohodnuté alebo ak to ustanovuje výslovne zákon, ako je tomu pri ujme na prirodzených právach človeka.

Ak je škodcov niekoľko, hovorí sa o pluralite škodcov a nastupuje tzv. Solidárnu zodpovednosť za spôsobenú ujmu, tj. Všetci škodcovia zodpovedajú spoločne a nerozdielne.

Škodca, ktorý škodu nahradil, má však voči ostatným škodcom sám nárok na náhradu, tzv. regres.

Len výnimočne môže súd rozhodnúť o delenej zodpovednosti za škodu, napr. keď sa škodci na vzniku škody podieľali nerovnomerne a nebolo by spravodlivé zaviazať k solidárnej náhrade aj tých škodcov, ktorých podiel je minimálny.

Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša ju poškodený pomerne, tzn. že škodca mu nahradí iba časť spôsobenej škody. Ak je škoda spôsobená výlučne zavinením poškodeného, znáša ju sám, tzn. že škodca mu nemusí hradiť nič.