Vzor žaloby o náhradu škody pri náhradnej kúpe

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY PRI NÁHRADNEJ KÚPE

(§ 469 obch. Zák.)

Krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], [   ], a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

o náhradu škody [   ], – EUR

Dvojmo

Prílohy: 4 podľa textu

I.

Dňa [   ] sme uzavreli ako kupujúci so žalovaným ako predávajúcim kúpnu zmluvu o dodávke pneumatického náradia od firmy [   ], Italie s dobou dodania [   ].

Dohodnutá cena dohodnutého tovaru predstavovala celkom [   ], – EUR. V zmluve bol určený účel jej uzavretia, tj. Materiálne zabezpečenie pre zmluvne prevzatú prípravu strojového parku našich zákazníkov na znovu prácu v roku [   ].

Predávajúci nám dohovorené výrobky nedodal ani cez urgencie, preto sme dňa [   ] od zmluvy odstúpili s poukazom na ustanovenie § 345 ods. 2 obch. zák., teda porušenie povinnosti žalovaného sme považovali za podstatné porušenie zmluvy.

Vychádzali sme tiež z prípisu žalovaného zo [   ], v ktorom uviedol, že vzhľadom k možnostiam jeho zahraničného obchodného partnera je schopný dodať nám dohodnutej výrobky až v [   ].

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

odstúpenie od zmluvy zo dňa [   ]

list žalovaného zo [   ]

II.

S ohľadom na ohrozené plnenie našich záväzkov voči obchodným partnerom sme uzavreli dňa [   ] ako kupujúci kúpnu zmluvu s [   ], a.s., Ostrava o dodaní pneumatického náradia z Francúzska s dobou dodania [   ].

Predmetom zmluvy boli výrobky početne i druhovo zodpovedajúce obsahu zmluvy uzavretej so žalovaným.

Vzhľadom k expresnému vybaveniu dodávky boli sme nútení akceptovať cenu vo výške [   ], – EUR celkom, zahŕňajúce zvýšené náklady na prepravu. Rozdiel medzi kúpnou cenou, ktorá sa mala platiť žalovanému a kúpnou cenou dohodnutou v náhradnom obchode činí teda [   ], – EUR.

Keďže sme od zmluvy uzavretej so žalovaným odstúpili v súlade s ustanovením § 345 ods. 1 obch. zák., pričom náhradná kúpa bola dohodnutá v čase čo najkratšom a pre daný prípad vzhľadom na účel zmluvy primerané a tiež primeraným spôsobom, je žalovaný povinný nahradiť nám škodu cenovým rozdielom vzniknutú.

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

III.

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný je ďalej povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR na náhradu súdneho poplatku.

Rovnopis žaloby je zasielaný žalovanému priamo. Súdny poplatok bude zaplatený na výzvu adresovaného súdu.

V [   ] dňa [   ]

………………….. Podpis

[   ], Spol. s r.o.
[   ] – Konateľ

§ 469 ObZ.

Ak niektorá strana v súlade s týmto zákonom odstúpila od zmluvy a v primeranej dobe od odstúpenia primeraným spôsobom kupujúci uskutočnil náhradnú kúpu alebo predávajúci náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahovalo, nárok na náhradu škody vzniknutý podľa tohto zákona zahŕňa rozdiel medzi kúpnou cenou , ktorá sa mala platiť na základe zmluvy, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode.

Pri určení tohto rozdielu sa prihliadne na obsah zmluvy. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.