Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ FYZICKOU OSOBOU PORUŠENÍM PRÁVNEJ POVINNOSTI

(§ 420 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

t. č. vo výkone trestu v NVÚ [ ]

Kolky za [ ] EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia pokladničného bloku na rádiomagnetofón

– Kópia pokladničného bloku na nový zámok

I.

Žalovaný sa v noci z [ ] na [ ] vlámal do mojej chaty č. [ ] v [ ], okres [ ]. Zničil zámok dverí do chaty a odcudzil rádiomagnetofón Start, ktorý potom, ako sám uviedol v trestnom konaní, rozbil a niekde zahodil.

Pre uvedené konanie a ďalšie trestnú činnosť bol žalovaný odsúdený rozsudkom Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [ ].

Žalovaný mi spôsobil škodu vo výške [ ] č. Rádiomagnetofón stál nový [ ] EUR , bol približne 1 rok starý, nepoškodený, takže jeho cena v čase vzniku škody bola [ ] EUR. [ ] EUR som zaplatil za nový zámok do dverí, lebo zničený zámok bolo nutné vymeniť.

S nárokom na náhradu škody som sa dňa [ ] v prítomnosti žalovaného pripojil k trestnému konaniu, bol som však citovaným trestným rozsudkom odkázaný na konanie vo veciach občianskoprávnych.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ]

pokladničný blok na rádiomagnetofón

pokladničný blok na zámok

II.

Žalovaný mi teda porušením právnej povinnosti, pre ktoré bol trestne odsúdený, spôsobil škodu. Je preto povinný ju uhradiť, čo do dnešného dňa cez moje opätovné žiadosti neurobil.

Dôkaz: ako zhora

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR s úrokmi z omeškania, a to [ ]% od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

………………….Podpis

Súdny poplatok činí [ ] EUR. Za návrh na začatie občianskeho súdneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie do sumy 500 EUR vrátane, sa platí poplatok [ ] EUR. [Položka 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]