Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej lekárom

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ LEKÁROM APLIKÁCIOU LIEKU

(§ 421a obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], praktický lekár, IČO: [ ], [ ], [ ]

o [ ], – EUR s príslušenstvom a platenie peňažného dôchodku

Dvojmo

Prílohy: – kópia správy [ ], as, o zárobku žalobcu v roku [ ]

– Kópia správy [ ], as, o súčasnom zárobku žalobcu

– Kópia rozhodnutia o priznaní čiastočného invalidného dôchodku

– Kópia listu žalobcu z [ ]

– Kópie lekárskych posudkov na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

I.

Dňa [ ] mi praktický lekár [ ] dal na záver liečenie angíny injekciu Pendepon. V dôsledku použitia tohto lieku u mňa došlo k nervovému ochrnutiu pravej nohy. Cez niekoľkotýždňovou liečbu a rehabilitáciu zanechalo použitie uvedeného lieku trvalé následky spočívajúce v znížení hybnosti a sily pravej nohy.

II.

Na rehabilitáciu ma približne po dobu štyroch týždňov po skončení hospitalizácie vozila denne manželka naším osobným automobilom OPEL Astra ŠPZ [ ], pretože cestovanie hromadným dopravným prostriedkom neprichádzalo vzhľadom na môj zdravotný stav do úvahy. Išlo celkovo o 30 jázd. [ ] Nemocnice, kde bola rehabilitácia vykonávaná, je vzdialená od môjho bydliska 5 km. Celkovo sme teda takto ušli 300 km a spotrebovali 24 l benzínu (3 × 8 l po [ ], – EUR) za [ ], – EUR.

III.

Pred poškodením predstavoval môj priemerný mesačný zárobok v [ ], až, [ ], – EUR.

Pracovná neschopnosť trvala od [ ] do [ ], teda po dobu [ ] mesiacov. Nemocenskú dávku som poberal vo výške [ ], – EUR mesačne, takže strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti bola [ ], – EUR mesačne, to je za 8 mesiacov celkom [ ], – EUR.

Po skončení pracovnej neschopnosti [ ] som dňa [ ] nastúpil do zamestnania na skrátený pracovný úväzok u [ ], a.s., v []. Vykonávam prácu zodpovedajúcu môjmu zdravotnému stavu. Môj mesačný zárobok je [ ], – EUR. Od toho istého dňa mi bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok vo výške [ ], – EUR mesačne. Strata na zárobku po skončení práceneschopnosti teda je [ ], – EUR mesačne, čo je ku dňu podania žaloby [ ], – EUR. Ďalej požadujem plnenie vo forme opakujúcich sa dávok, ktoré sa stanú splatnými až v budúcnosti, vo výške [ ], – EUR mesačne, a to od [ ].

Dôkaz: Výsluch žalobcu

lekárska dokumentácia žalobcu

výsluch svedkyne [ ], mojej manželky

správa [ ] a.s., o mojom zárobku v roku [ ]

správa [ ]., [ ] o mojom súčasnom zárobku

rozhodnutie o priznaní čiastočného invalidného dôchodku prípadne znalecký posudok na príčinu môjho zdravotného stavu

IV.

Bolesť súvisiace so zdravotným poškodením uvedeným v časti I zhora a jeho liečením ohodnotil lekár 100 bodmi. Sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotil 200 bodmi. S ohľadom na náročný spôsob liečenia a zvlášť ťažké následky požadujem zvýšenie bodového ohodnotenia bolesti aj sťaženie spoločenského uplatnenia o 50%, teda na celkovo 450 bodov. Hodnota 1 bodu je [ ], – EUR, takže celková náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia je [ ], – EUR.

Dôkaz: lekárske posudky

V.

Žalovaný mi, bez ohľadu na jeho zavinenie zodpovedá za škodu spôsobenú liekom, ktorý použil pri mojom liečení. Žalovaný napriek tomu svoju zodpovednosť za škodu popiera a odmieta mi poskytnúť náhrady uvedené v predchádzajúcich častiach tejto žaloby.

O zaplatenie uvedených náhrad som ho písomne ​​požiadal dňa [ ]. Doručením tejto výzvy nastala splatnosť náhrady a začalo omeškanie žalovaného.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch žalovaného

kópia môjho listu z [ ]

VI.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný od [ ] platiť žalobcovi sumu [ ] mesačne splatnú vždy do konca každého kalendárneho mesiaca.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ] úrokmi z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis

[ ]

Žalobca je podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch oslobodený od súdnych poplatkov.

Výška úrokov z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -viď Vzor žaloby na náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Podľa § 421a ods. 1 obč. zák. každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili.

Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Podľa § 421a ods. 2 obč. zák. sa zodpovednosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných biologických služieb.

Odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia – § 444 obč. zák. a vyhláška č. 440/2001 Zb.

Účelné náklady spojené s liečením – § 449 ods. 1, 3 obč. zák.

Náhrada za stratu na zárobku – § 445 – 447 obč. zák.