Vzor žaloby o náhradu škody nesplnením povinnosti

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ NESPLNENÍM POVINNOSTI ZO ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

(§ 373 a nasl. Obchod. Zák.)

mestskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ]

zastúpený JUDr. [   ],

advokátkou, [   ], [   ], IČO: [   ]

Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

o náhradu škody [   ], – EUR

Dvojmo

Prílohy: 14 podľa textu

plná moc právneho zástupcu z [   ]

I.

Dňa [   ] sme uzavreli so žalovaným ako predávajúcim kúpnu zmluvu o dodávke 3 kusov elektronických riadiacich systémov SK 8 v cene [   ], – EUR. Doba dodania bola dohodnutá na [   ].

V nadväznosti na túto kúpnu zmluvu uzavreli sme dňa [   ] kúpnu zmluvu s [   ], as, [   ]. Podľa tejto zmluvy mali sme dodať svojmu zmluvnému partnerovi 3 kusy špeciálnych drevoobrábacích strojov DS 25 v cene [   ], – EUR.

Súčasťou týchto drevoobrábacích strojov mali byť aj elektronické riadiace systémy SK 8, dodané žalovaným. Doba plnenia bola dohodnutá do [   ].

Žalovaný nám elektronické riadiace systémy dodal [   ].

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

kúpna zmluva z [   ]

protokol o prebierke elektronických riadiacich systémov z [   ]

II.

V dôsledku neplnenia povinností žalovaného nemohli sme riadne plniť svoje povinnosti voči [   ], a.s. v kúpnej zmluve uzatvorenej s týmto partnerom sme sa zaviazali, že v prípade, nesplníme ak svoj ​​záväzok dodať v dohodnutom čase plnenia dohodnuté výrobky, zaplatíme mu zmluvnú pokutu vo výške [   ], – EUR.

Túto pokutu sme tiež [   ] a.s. dňa [   ] zaplatili. [   ] a.s. odstúpil dňa [   ] od zmluvy, ktorú sme s ním uzavreli dňa [   ] s tým, že považuje nesplnenia záväzku z našej strany v dohodnutej dobe dodania za podstatné porušenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 obch. zák.

Odvolal sa najmä na znenie predmetnej zmluvy z ktorého je zrejmé, že sa zaviazal na vývoz spracovaného dreva do [   ] v [   ].

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

súpiska banky z [   ]

odstúpenie [   ], as, od kúpnej zmluvy zo dňa [   ]

III.

Dňa [   ] sme uzavreli kúpnu zmluvu o predaji 3 kusov predmetných drevoobrábacích strojov [   ], spol. s r.o., [   ], a to za cenu [   ], – EUR.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o špeciálne stroje na obrábanie guľatiny, nepodarilo sa nám predať ich za cenu dohodnutú s [   ], a.s., a to aj napriek rozsiahlej ponuky, urobené drevospracujúcom spoločnostiam.

Naša celková strata činí teda [   ], – € a spočíva v zníženej miere zisku, dosiahnutého predajom výrobkov. O tejto skutočnosti svedčia kalkulácie obchodného prípadu, vykonaná pri uzatváraní zmluvy s [   ], as

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

ponuky pre drevospracujúcu spoločnosti (6x)

kalkulácie obchodného prípadu z [   ]

IV.

Keďže nám žalovaný nesplnením záväzku spôsobil škodu v celkovej výške [   ], – EUR, prípisom z [   ] sme ho vyzvali k náhrade tejto škody do [   ]. Žalovaný sa k našej výzve do dňa podania žaloby nevyjadril.

Dôkaz: výzva na náhradu škody z [   ]

V.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR sa [   ]% úrokom z omeškania za dobu od [   ] do zaplatenia, ďalej [   ], – EUR na náhradu súdneho poplatku a nahradiť iné náklady konania, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku .

………………………. Podpis

[   ]

advokátka

Rovnopis žaloby je zasielaný na vedomie žalovanému priamo. Súdny poplatok bude zaplatený na výzvu adresovaného súdu.

V [   ] dňa [   ]

Úprava § 373 a nasl. obch. zák. sa vzhľadom na znenie § 757 obch. zák. vzťahuje aj na škodu mimozmluvnej, tj. škodu spôsobenú porušením povinností, stanovených Obchodným zákonníkom.

Úprava náhrady škody v obchodnom zákonníku vychádza zo zásady objektívnej zodpovednosti. Nahrádza sa skutočná škoda aj ušlý zisk.

Základom pre úspešné vymáhanie náhrady škody je pre poškodeného preukázania porušenia povinnosti (zo záväzku alebo stanovenej obch. Zák.) Na strane škodcu, vzniku škody a príčinnej súvislosti medzi popísaným konaním škodcu a vznikom škody.

Podľa ustanovenia § 302 Obchodného zákonníka sa odstúpenie od zmluvy nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.