Vzor žaloby o náhradu škody

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ NESPRÁVNYM ÚRADNÝM POSTUPOM

(§ 13 zák. Č. 82/1998 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: Slovenská republika – Ministerstvo [ ] SR,

[ ], [ ]

o [ ], – EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia uznesenie Okresného súdu v [ ] z [ ]

– kópia dokladu o zakúpení steny „Radikál“

– kópia listu žalobcu z [ ]

– kópia listu žalovaného z [ ]

I.

Na základe uznesenia Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] Vykonávala pracovníčka okresného súdu dňa [ ] výkon rozhodnutia vyprataním mojich vecí z bytu v [ ] do miestnosti v dome č. [ ] v [ ] v [ ], kde boli uskladnené do [ ], kedy som si ich odviezol.

Do uvedenej miestnosti zatekalo. Voda značne poškodila moju obývaciu stenu „Radikál“, ktorú som kúpil dňa [ ] za [ ]. Stena sa na niekoľkých miestach roztiekla a došlo tiež k poškodeniu laku. Cena steny sa tým podľa môjho odhadu znížila o [ ] EUR.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ], najmä zhora uvedené uznesenie

doklady o zakúpení steny „Radikál“

výsluch svedka [ ], bytom [ ], [ ] (bol prítomný sťahovanie dňa [ ] i [ ])

II.

Nevhodným uskladnením vypratané veci, teda nesprávnym postupom pracovníkov Okresného súdu v [ ] pri výkone rozhodnutia vyprataním, mi bola spôsobená škoda vo výške [ ] EUR.

Doporučeným listom z [ ] som požiadal Ministerstvo [ ] SR o náhradu uvedenej škody. Môja požiadavka bola však odmietnutá.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

odpis doporučeného listu z [c] s podacím lístkom

list Ministerstva [ ] SR z [ ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ] s [ ] úrokmi z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona SNR č. 549/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

Miestna príslušnosť súdu vyplýva z § 85 ods. 4 a § 87 písm. b) o. s. r.

Podľa zákona č. 82/1998 Zb. O zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, možno požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím a rozhodnutím o väzbe alebo treste.

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. – Viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.