Žiadosť o úpravu pracovného času

ziadost-o-upravu-pracovneho-casu

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRACOVNÉHO ČASU

(§ 86, § 156 zák. Práce)

[ ], a​​. s so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o úpravu pracovného času

U Vašej spoločnosti pracujem ako robotníčka podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Pracovná doba bola stanovená zamestnávateľom v pracovné dni od [ ] hod. do [ ] hod. Od [ ] chcem umiestniť svoje štvorročné dieťa do materskej škôlky, ktorá však prijíma deti až od [ ] hod. Za tejto situácie by som nemohla včas nastupovať do práce. Z týchto vážnych osobných dôvodov žiadam o úpravu pracovného času tak, aby som mohla pracovať denne od [ ] hod. do [ ] hod. Domnievam sa, že tento posun pracovnej doby prevádzkové podmienky Vašej spoločnosti dovoľujú.

V [ ] dňa [ ]  

…………….. Podpis

meno [ ]

bytom [ ]

Ak to dovoľuje prevádzka zamestnávateľa, môže zamestnávateľ povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov na jeho strane inú vhodnú úpravu určeného týždenného alebo kratšieho pracovného času, prípadne ho s ním za tých istých podmienok na jeho žiadosť dojednať v pracovnej zmluve.

Zamestnanec môže požiadať aj o presun na inú pracovnú pozíciu s vyhovujúcim pracovným časom.

Zamestnankyňa alebo zamestnanec starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotná zamestnankyňa alebo zamestnanec, ktorý preukáže, že sa prevažne sám dlhodobo stará o osobu, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za osobu závislú na pomoci inej fyzickej osoby v stupni II, v stupni III alebo stupeň IV majú právny nárok na to, aby im na ich žiadosť bol umožnený kratší pracovný čas alebo inak vhodne upravená stanovená týždenná pracovná doba, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa (§ 241 ods. 2.).

Ak zamestnancovi aj naďalej pracovný čas nevyhovuje (kvôli vyššie uvedeným dôvodom), môže požiadať o pracovné voľno bez náhrady mzdy, na nájdenie novej práce.