Vzor žaloby o náhradu škody

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

(§ 420a obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], as, IČO: [ ], so sídlom v [ ], [ ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

v [ ] v časti [ ], vložka [ ]

Kolky za [ ] EUR

o [ ], – EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia výpisu z katastra nehnuteľností LV č. [ ] KÚ [ ]

– Kópia výpisu z obchodného registra žalovanej spoločnosti

– Kópia listu žalobcu z [ ]

– Kópia listu žalovaného z [ ]

I.

Som vlastníkom domu č. p. [ ] v [ ] v [ ] a súvisiace záhrady č. parcelné [ ] o výmere [ ] m2. Na záhrade pestujem zeleninu pre potrebu rodiny i na predaj.

Žalovaná spoločnosť má v susedstve môjho domu na adrese zhora továreň na výrobu pracích prostriedkov.

Dôkaz: výpis z listu vlastníctva č. [ ] Katastrálneho úradu v [ ] pre katastrálne územie [ ]

výsluch účastníkov

výpis z obchodného registra ohľadom žalovanej spoločnosti

II.

Dňa [ ] došlo pri výrobnej činnosti v továrni žalovaného k úniku prášku, ktorého zloženie nepoznám, do ovzdušia.

Prášok pokryl okrem iného moju záhradu a zničil urastený šalát a reďkovky v cene [ ] EUR (600 kusov raného šalátu [ ] EUR a 1000 kusov reďkoviek [ ] EUR).

Dôkaz: Výsluch účastníkov

výsluch svedka [ ], bytom [ ], [ ]

III.

Z vyššie popísaného vyplýva, že mi žalovaný spôsobil chemickým vplyvom svojej prevádzky, a teda prevádzkovou činnosťou škodu vo výške [ ] EUR.

Listom z [ ] som odporcu vyzval, aby mi škodu [ ] EUR nahradil. On však odmietol.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

vzájomná korešpondencia účastníkov

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi [ ] EUR s úrokmi z omeškania, a to [ ]% od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Úroky z omeškania upravuje od 15. 7. 1994 nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -viď Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok. Splatnosť je na požiadanie (§ 563 obč. Zák.).

Zodpovednosť za ujmu a jej náhrada je všeobecne stanovená v § 2894-2971 občianskom zákonníku.

Škodu je nutné nahradiť vždy, nemajetkovú ujmu len vtedy, ak to bolo vopred dohodnuté alebo ak to ustanovuje výslovne zákon, ako je tomu pri ujme na prirodzených právach človeka.

Ak je škodcov niekoľko, hovorí sa o pluralite škodcov a nastupuje tzv. Solidárnu zodpovednosť za spôsobenú ujmu, tj. Všetci škodcovia zodpovedajú spoločne a nerozdielne.

Škodca, ktorý škodu nahradil, má však voči ostatným škodcom sám nárok na náhradu, tzv. Regres. Len výnimočne môže súd rozhodnúť o delenej zodpovednosti za škodu, napr.

Ak sa škodcami na vzniku škody podieľali nerovnomerne a nebolo by spravodlivé zaviazať k solidárnej náhrade aj tých škodcov, ktorých podiel je minimálny.

Keď bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša ju poškodený pomerne, tzn. že škodca mu nahradí iba časť spôsobenej škody.

Ak je škoda spôsobená výlučne zavinením poškodeného, znáša ju sám, tzn. že škodca mu nemusí hradiť nič. Slovenské právo na rozdiel od napr. Anglosaského právneho prostredia neumožňuje tzv. Sankčné odškodnenie, ktorého účelom je vedľa reparačné funkcie uložiť škodcom sankciu, a zabrániť tak opakovaniu porušovania.