Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vyrobením nepodarku

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ VYROBENÍM NEPODARKU

(§ 184 Zákonník práce)

Okresnému súdu v [   ]

Žalobkyňa:
Meno a adresa firmy [   ]

Žalovaný:
[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] robotník

žaloba

o [   ] EUR s príslušenstvom

I.

Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu [   ] na pracovnej pozícii Sklársky robotník.

V smene dňa [   ] vyrobil pri práci na sklárskych výrobkoch – vázach – nepodarky, ktoré nebolo možné odstrániť a ktoré museli byť predané za značne zníženú cenu.

Keďže k výrobe chybných predmetov došlo v piatich prípadoch ospravedlniteľnou chybou žalovaného, ktorý je inak vo svojej práci svedomitý, požaduje žalobkyňa iba zníženú náhradu škody.

Svedectvo: – Výsluch žalovaného

– Výsluch svedka [   ], nadriadeného

II.

Celkovo vzniknutá škoda predstavuje suma vo výške [   ] EUR. Škoda presahuje priemerný mesačný zárobok žalovaného, preto požaduje žalobkyňa náhradu vo výške [   ] EUR, ktorá predstavuje sumu rovnajúcu sa šestine priemerného zárobku odporcu. Nižšiu náhradu nemôže žalobkyňa požadovať.

Svedectvo: – Vyčíslenie škody

– Mzdový list žalovaného za rok [   ]

III.

Žalobkyňa požadovala túto sumu od žalovaného podľa prípisu z [ ] s tým, aby ju zaplatil do termínu [   ] alebo oznámil dôvody, prečo nemieni škodu nahradiť. Žalovaný však na prípis nijako dodnes nereagoval.

IV.

Vzhľadom k vyššie zmieneným informáciám navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR a nahradiť náklady rokovania. Všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ……………….

Prílohy: – Vyčíslenie škody

– Mzdový list žalovaného za rok [   ]

Pri výrobe chybného výrobku spôsobeného z nedbanlivosti, je zamestnanec, ktorý škodu spôsobil, povinný nahradiť náklady vynaložené na materiál a mzdy, prípadne na potrebné opravy nepodarku aj stroja, ak ho pri výrobe nepodarku poškodil.

Zamestnanec túto povinnosť nemá, ak mu po oznámení závady nebolo uložené zastaviť prácu.

Obdobne sa posudzuje aj povinnosť nahradiť škodu spôsobenú zamestnávateľovi chybnou manuálnou prácou pri montážach, opravách, úpravách a stavebných prácach.