Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej zamestnancom

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ ZAMESTNANCOM PRI VÝKONE PRÁCE PODĽA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

(§ 234 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobkyňa: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

o [ ], – EUR

I.

Žalovaný pracuje u žalobcu ako vodič osobného vozidla na základe dohody o pracovnej činnosti. Dňa [ ] pri jazde automobilom nedal pri obci [ ] prednosť automobilu idúcemu po hlavnej ceste. Došlo ku kolízii a poškodeniu služobného automobilu.

Dôkaz: výsluch žalovaného

výsluch svedka [ ], pod adresou žalobkyňa

II.

Na automobile vznikla celková škoda [ ], – EUR. Žalobkyňa požaduje od žalovaného náhradu škody zodpovedajúcu jednomesačnému priemernému zárobku [ ], – EUR, lebo prihliadla na okolnosti, za ktorých ku zrážke došlo (zlá viditeľnosť, únava žalovaného).

Dôkaz: výsluch žalovaného

III.

Žalovaný bol k náhrade škody v tomto rozsahu vyzvaný prípisom zo dňa [ ], na ktorý však vôbec neodpovedal.

Žalobca preto navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

………………. Podpis