Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej závadou

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ ZÁVADOU V SCHODNOSTI CHODNÍKA

(§ 27 ods. 4 zák. č. 13/1997 Zb., O pozemných komunikáciách)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ] a.s., IČO: [ ], so sídlom v [ ], [ ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

v [ ] v časti [ ], vložka [ ]

o [], – EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia potvrdenia zamestnávateľa žalobcu

– Kópia zápisnice z [ ]

– Kópia lekárskeho posudku [ ]

I.

Dňa [ ] približne v [ ] hodín som sa pošmykol a spadol na zľadovatenom neposýpanom chodníku pred predajňou žalovaného v [ ] v [ ]. Dom, v ktorom sa predajňa nachádza, je vo vlastníctve žalovaného. Pri páde som si zlomil pravú ruku. Na mieste bol prítomný vedúci uvedenej predajne [ ], ktorý dal okamžite pokyn jednej z predavačiek, aby chodník posypala.

V dôsledku úrazu som bol od [ ] do [ ] v pracovnej neschopnosti. Na nemocenských dávkach mi bolo za túto dobu vyplatené [ ], – EUR. Mzda za tú istú dobu by bola [ ], – EUR čistého. Strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti teda činí [ ], – EUR.

[ ] Z chirurgického oddelenia [ ] nemocnice ohodnotil bolesti spojené s úrazom a liečením päťdesiatimi bodmi, čo činí [ ], – EUR.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedka [ ], vedúceho predajne

potvrdenie učtárne [ ], kde je žalobca zamestnaný

lekársky posudok MUDr. [ ]

II.

Žalovaný ako vlastník domu, ku ktorému prilieha chodník, na ktorom som spadol, porušil povinnosť chodník pri poľadovici včas posypať. V dôsledku toho mne vznikla škoda na zdraví v uvedenej výške.

O zaplatení náhrady škody som žalovanú spoločnosť požiadal dňa [ ]. Do dnešného dňa mi škodu neuhradila.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

správa, ktorú vypracovali pracovníčkou žalovanej spoločnosti dňa [ ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ]% úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Žalobca je podľa § 11 ods. 2 písm. d) zák. SNR č. 549/1991 Zb., V znení neskorších predpisov, oslobodený od súdnych poplatkov.

Náhrada za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti – § 446 obč. zák. Náhrada za bolesť – § 444 obč. zák., vyhláška č. 440/2001 Zb. [ ]- EUR za 1 bod.

Úroky z omeškania upravuje od 15. 7. 1994 nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -viď Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.