Vzor žaloby o náhradu škody spôsobené maloletým

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY UVEDENÍM DO PREDOŠLÉHO STAVU SPÔSOBENÉ MALOLETÝM

(§ 422 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Štyrikrát

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: 1. neplnoletý [ ], nar. [ ], Bytom [ ], [ ],

zastúpený ďalšími žalovanými – svojimi rodičmi

2. [ ], r. č .: [ ], bytom ako prvý odporca

3. [ ], r. č .: [ ], bytom ako prvý odporca

Kolky za [ ], – EUR

o zasklenie okna

I.

Prvý žalovaný dňa [ ] rozbil kameňom vystreleným z praku okno mojej garáže. Rovnakým spôsobom rozbil okno už [ ]. Z toho je zrejmé, že jeho rodičia – ďalší dvaja obžalovaní, neurobili nič pre to, aby podobné rokovania neopakoval.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

výsluch svedka [ ], bytom [ ], [ ]

II.

Maloletému je 10 rokov. Bol preto schopný ovládnuť svoje konanie, ktorým nám spôsobil škodu, a posúdiť jeho následky. Vzhľadom k tomu, že podobné rokovania maloletého sa opakujú, je zrejmé, že jeho rodičia zanedbali dohľad nad ním.

Na moju žiadosť, aby dali okno zaskliť, čo je možné a účelné, žalovaní nereagovali.

Dôkaz: ako zhora

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaní sú povinní spoločne a nerozdielne zabezpečiť na svoj ​​náklad zasklenie okna záhradného domčeka žalobcu do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaní sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí 33 EUR. [Položka 2 písm. c) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Podobne treba postupovať, ak škodu spôsobí osoba postihnutá duševnou poruchou.

Ak požiada o to poškodený a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu (§ 442 ods. 2 obč. Zák.)

Zodpovednosť za ujmu a jej náhrada je všeobecne stanovená v § 2894-2971 občianskom zákonníku.

Škodu je nutné nahradiť vždy, nemajetkovú ujmu len vtedy, ak bolo to vopred dohodnuté alebo ak to ustanovuje výslovne zákon, ako je tomu pri ujme na prirodzených právach človeka.

Ak je škodcov niekoľko, hovorí sa o pluralite škodcov a nastupuje tzv. Solidárnu zodpovednosť za spôsobenú ujmu, tj. všetci škodcovia zodpovedajú spoločne a nerozdielne.

Škodca, ktorý škodu nahradil, má však voči ostatným škodcom sám nárok na náhradu, tzv. regres.

Len výnimočne môže súd rozhodnúť o delenej zodpovednosti za škodu, napr. ak sa škodcami na vzniku škody podieľali nerovnomerne a nebolo by spravodlivé zaviazať k solidárnej náhrade aj tých škodcov, ktorých podiel je minimálny.

Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša ju poškodený pomerne, tzn. že škodca mu nahradí iba časť spôsobenej škody. Ak je škoda spôsobená výlučne zavinením poškodeného, znáša ju sám, tzn. že škodca mu nemusí hradiť nič.