Vzor žaloby o náhradu škody vzniknutej stratou

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ STRATOU ZVERENÝCH PREDMETOV

(§ 178 zák. Práce)

Adresa Okresného súdu [   ]

Žalobca:
Meno a adresa firmy [   ]

Žalovaný:
[   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ], robotník

Žaloba o [   ] EUR

a)Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu na základe pracovnej zmluvy zo dňa [   ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár.

Podľa potvrdenia z [   ] prevzal pre výkon svojej práce na brúsenie skla elektrickú brúsku skla. Prevzatie zvereného predmetu potvrdil vlastnoručným podpisom. Žalobca zabezpečil spoľahlivú úschovu v skrini na pracovisku žalovaného, ktorý mal ako jediný od skrine kľúč.
dôkaz:

– potvrdenie z [   ] – výsluch žalovaného

b)Dňa [   ] žalovaný oznámil svojmu nadriadenému [   ], že sa elektrická brúska stratila a že si túto stratu nedokáže nijako vysvetliť.
dôkaz:

– výsluch žalovaného
– výsluch svedka [   ]

c)Cena novej brúsky predstavovala čiastku [   ] EUR; s ohľadom na čas jej užívania činí hodnota opotrebenia [   ] EUR, takže zostatková hodnota je [   ] EUR. Pri prerokúvaní náhrady škody sa žalovaný náhrade nebránil, za obdobie dvoch mesiacov však ničoho neuhradil.
dôkaz:

– faktúra o zakúpení brúsky

d)Vzhľadom k vyššie uvedenému sa navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný [   ] je povinný zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR a náklady rokovania. Všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Navrhovateľ nemá námietky proti tomu, aby povinnosť žalovaného bola v prípade jeho žiadosti stanovená v pravidelných mesačných splátkach, ktoré súd uzná za primerané.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………

prílohy:

– potvrdenie z [   ] – faktúra o zakúpení brúsky