Vzor žaloby o náhradu škody

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ V DÔSLEDKU CHYBNÉHO PLNENIA

Obvodnému súdu [   ] [   ] PSC [   ] [   ]

Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ]

IČO: [   ],

Žalovaný: [   ] s.r.o., [   ], [   ]

IČO: [   ],

Dvojmo

o zaplatení [   ], – EUR

I.

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 an. obch. zákonníka mal odporca dodať žalobcovi 50 m3 smrekového reziva, v rozmeroch 47 × 140 × 4000 mm, v kvalite EBW v lehote do [   ], za [   ], – EUR za m3.

Pri preberaní reziva v sklade predávajúceho dňa [   ] sa zistilo, že rezivo nemá dohodnuté rozmery, vykazuje nečistý rez a povrchovú pleseň. Tieto vady boli uvedené v zápise o previerke a súčasne bolo dohodnuté, že rezivo v súlade so zmluvou bude pripravené k preberaniu na deň [   ].

Dňa [   ] potom žalobca bezchybné rezivo prevzal.

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

zápis o previerke z [   ]

protokol o vybavení reklamácie zo dňa [   ]

preberací protokol z [   ]

II.

Žalobcu pre omeškanie žalovaného s uskutočnením bezchybné dodávky nesplnil včas svojmu záväzku voči a s [   ], so sídlom v [   ], ktorej mal rezivo dodať do [   ]. V dôsledku omeškania musela a.s. [   ] odmietnuť pristavenej kamióny zahraničného odberateľa a po uskutočnení dodávky objednať pristavenie iných.

Náklady s tým spojené predstavovali [   ], – EUR. Túto sumu žalobca a.s. [   ] Zaplatil dňa [   ]. Po výzve na zaplatenie tejto sumy žalobcovi žalovaný svoju zodpovednosť za takto vzniknutú škodu odmietol.

Dôkaz: zmluva s a.s. [   ]

výpoveďou [   ], člena predstáv. a.s. [   ]

vyúčtovanie márne cesty kamiónov

doklad o zaplatení [   ], – EUR a.s. [   ] Dňa [   ]

s výhradou dôkazov ďalších

III.

Za tohto stavu nezostáva žalobcovi ako navrhnúť vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ], – EUR a nahradiť mu trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prílohy: podľa textu

V [   ] dňa [   ]

…………………. Podpis

[   ], s.r.o.
[   ], Konateľ

Vecná príslušnosť okresného súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) Osp. Súdny poplatok činí 4% z uplatnenej sumy.