Vzor žaloby o náhradu škody

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY

(§ 368 ods. 3, § 540 ods. 2 obch. Zák.)

Okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], živnostník, [   ] – názov firmy, [   ], [   ]

IČO: [   ],

Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ]

IČO: [   ]

Dvojmo

o náhradu škody [   ], – EUR

I.

Medzi žalobcom a žalovaným bola uzavretá zmluva o dielo, na základe ktorej mal žalovaný vykonať opravu náhonu špeciálneho poľnohospodárskeho malotraktora zn. Mountfield RX 353, ktorý je vo vlastníctve žalobcu. Oprava mala byť vykonaná do [   ] za dohodnutú cenu. Malotraktor bol k oprave pristavený dňa [   ].

Dôkaz: zmluvou, tj. Objednávkou opravy z [   ] a AKCEPT objednávky z [   ]

II.

Dňa [   ] sa žalobca dostavil k prevzatiu opraveného stroja, ale bolo mu oznámené, že pre nedostatok kapacity oprava ešte vykonaná nebola a že stroj bude k vyzdvihnutiu po oprave až [   ].

III.

Keď sa dňa [   ] žalobca dostavil k prevzatiu stroja, oznámil mu žalovaný, že pri oprave došlo k poruche odstredivej spojky a prevodovky malotraktora. Pretože dohodnutá oprava nebola vykonaná a navyše bol stroj poškodený, odstúpil žalobca od zmluvy o dielo a dňa [   ] stroj bez opravy od žalovaného odviezol.

Dôkaz: výpoveďou príslušných zamestnancov navrhovateľa a odporcu (konkrétne osoby budú označené neskôr)

IV.

Spojku a prevodovku, ako aj náhon opravil žalobcovi následne podnikateľ [   ], [   ], [   ]. Za opravu spojky a prevodovky žalobca zaplatil [   ], – EUR.

Dôkaz: výsluchom [   ] pod uvedenou adresou

vyúčtovanie opravy

doklad o zaplatení z [   ]

V.

Pri osobnom jednaní s príslušným pracovníkom žalovaného dňa [   ] bolo žalobcovi na jeho požiadavku na náhradu vzniknutej škody v sume [   ], – EUR oznámené, že sa žalovaný k náhrade necíti povinný.

Podľa názoru žalobcu je žalovaný povinný túto škodu nahradiť a zo zhora uvedených dôvodov preto navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ], – EUR a nahradiť mu trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Prílohy: podľa textu

V [   ] dňa [   ]

… ……………… Podpis

[   ]

Vecná príslušnosť okresného súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.

Súdny poplatok činí 4% zo žalovanej sumy.

§ 368 ods. 3 ObZ – dlžník nahradí veriteľovi škodu na veci, ak k nej došlo v čase, keď znášal nebezpečenstvo škody na veci, ibaže túto škodu spôsobil veriteľ alebo vlastník veci alebo by k nej došlo aj pri splnení povinnosti dlžníka.

Pre náhradu je rozhodujúce zníženie hodnoty veci s prihliadnutím na cenové pomery v čase vzniku škody na veci. Nárok na náhradu inej škody podľa § 373 a nasl. tým nie je dotknutý.

Podľa § 540 ods. 2 obch. zák. za vec prevzatú od objednávateľa do opatrovania za účelom jej spracovania pri vykonávaní diela alebo za účelom jej opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako skladovateľ.