Vzor žaloby o náhradu strát na zárobku

ŽALOBA O NÁHRADU STRÁT NA ZÁROBKU POČAS PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI A BOLESTNÉHO

(§ 194, § 196 zák. Práce)

okresnému súdu
v [ ] presná adresa súdu

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ] EUR

I.

Pracujem u žalovanej ako sklársky robotník na základe pracovnej zmluvy. Dňa [ ] som sa pri zdvíhaní ťažkého vrecia s farbivom na klzkej podlahe v dielni pošmykol a spadol. Pri páde som si poranil pravú nohu v členku.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Následkom pracovného úrazu som bol v pracovnej neschopnosti do [ ]. Za túto dobu som mal stratu na zárobku [ ] EUR.

V dôsledku bolestivého poranenia členku požadujem náhradu bolestného vo výške [ ] EUR, čo predstavuje celkom [ ] bodov.

Dôkaz: mzdové listy žalobcu za rok [ ], ktoré predloží žalovaná

lekárske ohodnotenie bolestného z [ ], ktoré pripájam

III.

O odškodnenie som požiadal žalovanou prípisom zo dňa [ ]. Žalovaná moju žiadosť odmietla s tvrdením, že som úraz utrpel vlastným zavinením, pretože som mal podlahu na pracovisku vytrieť.

To však nepatrilo do mojich pracovných povinností, pretože tieto pomocné práce vykonával [ ].

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý pripájam

IV.

Navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

……………… Podpis

[ ]

Podľa § 369 Zákonníka práce je zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za:

a) stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti: patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a plnou výškou náhrady mzdy alebo platu podľa § 192 ZP a plnou výškou nemocenského.

Náhrada je vyplácaná mesačne a patrí nielen pri prvej, ale aj pri každej ďalšej pracovnej neschopnosti vzniknutej z dôvodu tohto pracovného úrazu, pričom sa vychádza z priemerného zárobku pred vznikom ďalšej pracovnej neschopnosti.

b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: Výška odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa stanoví na základe bodového ohodnotenia stanoveného v lekárskom posudku.

Lekár vystavuje posudok o bolestnom, v ktorom je bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotené body, za každý bod sa vypláca 120 Sk (vyhláška č. 440/2001 Zb.). Posudok o bolestnom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi.

c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením: tam môžeme zaradiť napríklad aj poplatok za vystavenie posudku o bolestnom.

d) vecnú škodu: napríklad rozbité hodinky alebo okuliare.