Vzor žaloby o náhradu vecnej škody

ŽALOBA O NÁHRADU VECNEJ ŠKODY A ÚČELNE VYNALOŽENÝCH NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

(§ 193 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ] EUR

I.

U žalovanej spoločnosti pracujem ako robotník na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Dňa [ ] som pri zdvíhaní ťažkého vreca s farbivom upadol na klzkej podlahe v dielni. Táto činnosť patrila k mojim pracovným povinnostiam.

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ], ktorú pripájam

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Pri páde som utrpel ťažké poranenia členku pravej nohy. Bol som v pracovnej neschopnosti do [ ]. Náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti aj náhradu bolestného mne žalovaná poskytla po mimosúdnej dohode. Pri úraze som však spadol na náramkové hodinky, ktoré som mal na ľavej ruke, ktoré nárazom na podlahu boli úplne rozbité a sú neopraviteľné. Hodnota hodiniek v čase poškodenia predstavovala [ ] EUR.

Dôkaz: potvrdenka o kúpe hodiniek z [ ], ktorú pripájam

III.

Po skončení liečby som v priebehu mesiaca mája a júna [ ] pravidelne dochádzal na rehabilitáciu do nemocnice v [ ]. Náklady cestovného aj ďalšie výdavky predstavovali celkom [ ] EUR.

Dôkaz: potvrdenie nemocnice v [ ] z [ ], ktoré pripájam

potvrdenky o jednotlivo vynaložených výdavkoch, ktoré tiež pripájam

IV.

Celkovú sumu [ ] EUR som žiadal od žalovanej, tá však na môj prípis z [ ] reagovali negatívne.

V.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ………………… Podpis

[ ]

Podľa § 369 Zákonníka práce je zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za

a) stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti: patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a plnou výškou náhrady mzdy alebo platu podľa § 192 ZP a plnou výškou nemocenského.

Náhrada je vyplácaná mesačne a patrí nielen pri prvej, ale aj pri každej ďalšej pracovnej neschopnosti vzniknutej z dôvodu tohto pracovného úrazu, pričom sa vychádza z priemerného zárobku pred vznikom ďalšej pracovnej neschopnosti.

b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: Výška odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa stanoví na základe bodového ohodnotenia stanoveného v lekárskom posudku.

Lekár vystavuje posudok o bolestnom, v ktorom je bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotené body, za každý bod sa vypláca [ ] EUR (vyhláška č. 440/2001 Zb.). Posudok o bolestnom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi.

c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením: tam môžeme zaradiť napríklad aj poplatok za vystavenie posudku o bolestnom.

d) vecnú škodu: napríklad rozbité hodinky alebo okuliare.