Vzor žaloby o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia

ŽALOBA O NÁHRADU ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA A ZA STRATU NA ZÁROBKU PO SKONČENÍ PRÁCENESCHOPNOSTI

(§ 195, § 196 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ]

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ], – € a platenie mesačného dôchodku v sume [ ] EUR od [ ]

I.

U žalovanej pracujem ako robotník sklár v pracovnom pomere od roku [ ]. Po celú dobu som pracoval pri brúsení skla. Dňa  [ ] zistil pri mojej pravidelnej lekárskej prehliadke ordinariát pre choroby z povolania polikliniky v [ ], že som ochorel chorobou z povolania následkom pôsobenia kysličníka kremičitého po dlhšiu dobu.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

posudok polikliniky v Lounoch z [ ], ktorý sa pripája

II.

Následkom choroby z povolania som bol v pracovnej neschopnosti do [ ]. Náhradu za stratu na zárobku po túto dobu mne žalovaná uhradila na základe mimosúdnej dohody. Podľa vyššie citovaného stanoviska mne patrí náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške [ ], – EUR vzhľadom k obmedzeniu môjho životného uplatnenie najmä v rodinnom živote, spoločenskom vyžití, kultúre a športe.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

stanovisko

III.

Po skončení pracovnej neschopnosti som bol zaradený na menej platenú prácu skladníka. Pred ochorením predstavoval môj priemerný zárobok [ ] EUR. Vzhľadom k poklesu zárobku mne bol priznaný od [ ] čiastočný invalidný dôchodok v sume [ ] EUR. V sklade zarábam mesačne čiastku [ ] EUR, takže mne od [ ] uchádza mesačne [ ] EUR.

Dôkaz: mzdové listy žalobcu za rok [ ], ktoré predloží žalovaná

rozhodnutie o priznaní dôchodku z [ ], ktoré pripájam

potvrdenie o zárobku žalobcu od [ ], ktoré sa pripája

IV.

Žalobca požiadal o odškodnenie náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia v sume [ ], – € a platenie mesačného dôchodku od [ ] v sume [] EUR žalovanou. Tá však uhradila žalobcovi iba odškodnenie straty na zárobku počas pracovnej neschopnosti.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý prikladám

V.

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a ďalej platiť čiastku [ ] EUR mesačne od [ ], vždy do 15. dňa v mesiaci.

Ďalej je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania, ako budú vyčíslené, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ………………… Podpis

[ ]

Podľa § 369 Zákonníka práce je zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za

a) stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti: patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a plnou výškou náhrady mzdy alebo platu podľa § 192 ZP a plnou výškou nemocenského.

Náhrada je vyplácaná mesačne a patrí nielen pri prvej, ale aj pri každej ďalšej pracovnej neschopnosti vzniknutej z dôvodu tohto pracovného úrazu, pričom sa vychádza z priemerného zárobku pred vznikom ďalšej pracovnej neschopnosti.

b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: Výška odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa stanoví na základe bodového ohodnotenia stanoveného v lekárskom posudku.

Lekár vystavuje posudok o bolestnom, v ktorom je bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotené body, za každý bod sa vypláca [ ] EUR (vyhláška č. 440/2001 Zb.). Posudok o bolestnom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi.

c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením: tam môžeme zaradiť napríklad aj poplatok za vystavenie posudku o bolestnom.

d) vecnú škodu: napríklad rozbité hodinky alebo okuliare.