Vzor žaloby o neplatnosti preloženia na iné miesto

ŽALOBA O NEPLATNOSTI PRELOŽENIA NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE A NÁHRADU MZDY

Adresa Okresného súdu

Žalobca:
[ ], r.č .: [ ], bytom [ ] Žalovaná:
Adresa firmy [ ]

Žaloba

o neplatnosti preloženia na iné miesto výkonu práce a náhradu mzdy

A)

Ja [ ] pracujem u žalovanej podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník sklár, a miesto výkonu práce boli dojednané [ ].
Dôkaz:
– pracovná zmluva z [ ] (predložím pri rokovaní)

B)

Listom z [ ] mňa žalovaná preložila do iného miesta výkonu práce, ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve. Uložila mne, aby som po dobu štyroch mesiacov vykonával prácu na pracovisku žalovanej v [ ] i. Dôvody tohto opatrenia vo svojom liste neuviedla. S postupom žalovanej som nesúhlasil a požiadal som ju o prideľovaní práce v súlade s pracovnou zmluvou. Mojej žiadosti vyhovela až keď [ ].

Dôkaz:

– list žalovanej z [ ] (predložím pri rokovaní)

C)

Žalovaná ma v období od [ ] do [ ] neumožnila pracovať v [ ], a preto požadujem za túto dobu náhradu mzdy. V predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku predstavoval môj priemerný zárobok sumu [ ] EUR (slovom [ ] Eur) mesačne. Požadujem preto náhradu mzdy vo výške [ ] EUR.
Na moju písomnú žiadosť o zaplatení sumy do [ ] žalovaná nereagovala.
Dôkaz:
– žiadosť o zaplatenie náhrady z [ ] (predložím pri rokovaní)

D)

Vzhľadom k vyššie uvedeným informáciám navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Preloženie žalobcu [ ] vykonané listom žalovanej z [ ] na obdobie od [ ] do [ ] do [ ] je neplatné.
Žalovaná [ ] je povinná zaplatiť žalobcovi finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur) plus []% úrok od [ ] do zaplatenia a náklady konania, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis: ……………

Zamestnávateľ je povinný sa zo zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve oi. aj miesto výkonu práce.

Ak čas uspokojenia nároku je ustanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí alebo dohodnutá, musí sa nárok uspokojiť do troch dní odo dňa, keď o uspokojenie oprávnený účastník požiadal.

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok [ ] EUR (neplatnosť preloženie) a [ ] €, celkom teda [ ] EUR.

Účastník, ktorého peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky z omeškania vo výške ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy.

Od 15. 7. 1994 došlo podľa nar. vlády č. 142/1994 Zb. k zmene úrokov z omeškania, ktorých výška predstavuje ročne dvojnásobok diskontnej sadzby, stanovenej Českou národnou bankou, a splatné k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.