Vzor žaloby o neplatnosti prevedenia na inú prácu

ŽALOBA O NEPLATNOSTI PREVEDENIA NA INÚ PRÁCU

Okresnému súdu v [ ]

Žalobca:

[ ], r.č .: [ ], bytom [ ]

Žalovaná:

Adresa firmy [ ]

o neplatnosť prevedenie na inú prácu

I.

Ja [ ] pracujem u žalovaného [ ] podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník-sklár.

Dôkaz:

– pracovná zmluva, ktorú predložím pri rokovaní

II.

Listom, dňa [ ] mne žalovaná previedla na prácu pomocného robotníka do skladu bez uvedenia bližších dôvodov, a to na dobu 4 mesiace. Práce pomocného robotníka v sklade nezodpovedá dohodnutému druhu práce v pracovnej zmluve.

Dôkaz:

– list žalovanej z [ ], ktorý predložím pri rokovaní

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Preloženie žalobcu na prácu pomocného robotníka v sklade listom žalovanej z [ ] je neplatná.

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi náklady konania v hodnote [ ] EUR do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis: ………

Prevedenie zamestnanca na inú prácu je upravené v § 41 a §§ 44 – 47 Zákonníka práce, z. Č. 262/2006 Zb., V platnom znení.

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.