Vzor žaloby o neplatnosti výpovede

ŽALOBA O NEPLATNOSTI VÝPOVEDE

(§ 64 zák. Práce)

Okresnému súdu v [ ]

 Žalobca:
[ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] Žalovaný:
Meno a adresa firmy [ ], IČO [ ]

Žaloba o neplatnosti výpovede

I.

Ja [ ] som u žalovanej spoločnosti [ ] pracoval na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár.
dôkaz:
– pracovná zmluva z [ ]

II.

Dňa [ ] mne žalovaná spoločnosť doručila list, ktorým mi dala výpoveď z pracovného pomeru podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) ZP s odôvodnením, že som bol svojím nadriadeným pristihnutý pri pokuse odcudziť zo skladu elektromer v celkovo hodnote [ ] EUR. Tým som sa mal dopustiť závažného porušenia pracovnej disciplíny.
dôkaz:
– výpoveď z [ ]

III.

Výpoveď považujem za neplatnú, lebo mne bola daná po uplynutí lehoty dvoch mesiacov odo dňa, keď sa žalovaný o mojom porušení pracovnej disciplíny dozvedel. Môj nadriadený [ ] ma stretol, keď som odnášal zo skladu elektromer dňa [ ]. Lebo mne bola výpoveď doručená dňa [ ], stalo sa tak po uplynutí zákonnej prekluzívnej lehoty. Vec nebola predmetom trestného konania, lebo som predmet nehodlal odcudziť, ale zapožičal som ho zo skladu pre svojho kolegu [ ].
dôkaz:
– výsluch svedkov [ ] a [ ]

IV.

Vzhľadom k uvedeným informáciám navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že výpoveď daná žalobcovi listom žalovanej z [ ] je neplatná.

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi trovy konania v celkovo hodnote [ ] EUR do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

prílohy:
– pracovná zmluva z [ ] – výpoveď z [ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.

Žalobu o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru je potrebné uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer týmto rozviazaním skončiť.