Vzor žaloby o odmenu pri opätovnom predaji originálu

ŽALOBA O ODMENU PRI OPÄTOVNOM PREDAJI ORIGINÁLU VÝTVARNÉHO DIELA

(§ 24 áut. Zák.)

Krajskému súdu v [ ]
(presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], výtvarníčka,

bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], majiteľ galérie [ ],

bytom [ ], [ ]

Žalovaný odo mňa dňa [ ] zakúpil obraz s názvom [ ], olej na plátne rozmerov 1,80 m × 10 m, za cenu EUR [ ]. Tento obraz vystavil vo svojej galérii [ ].

Dôkaz: kúpna zmluva o predaji obrazu,

potvrdenka o prijatí kúpnej ceny vo výške EUR [ ].

Dňa [ ] som sa dozvedela z dennej tlače, že deň predtým, tj. [ ] Prebehla vo vyššie uvedenej galérii aukcie umeleckých diel, kde bol môj obraz vydražený za čiastku EUR [ ].

Dňa [ ] som sa opýtala kolektívneho správcu svojho práva, agentúry [ ], či odporca splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 24 ods. 4 áut. zák. Vzhľadom k tomu, že sa tak nestalo, obrátila som sa písomne ​​na žalovaného so žiadosťou, aby môjmu kolektívnemu správcovi vyplatil odmenu podľa príslušného Sadzobníka odmien. Nedostala som však žiadnu odpoveď.

Dôkaz: novinová správa v denníku [ ] z [ ],

list adresovaný kolektívnemu správcovi,

odpoveď kolektívneho správcu,

list adresovaný odporcovi.

Pretože z vyššie uvedeného vyplýva, že žalovaný nie je ochotný dobrovoľne splniť svoju povinnosť danú mu § 24 áut. zákona, navrhujem, aby súd vyniesol tento

rozsudok:

Žalovaný [ ] je povinný zaplatiť žalobcovi, slečne Márii Rezníkovej, odmenu za ďalší predaj originálu výtvarného diela, obrazu [ ], podľa Sadzobníka odmien pri opätovnom predaji originálu diela umeleckého a v súvislosti s rozmnožovaním diela pre osobnú potrebu, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 121/2000 Zb., vo výške [ ] EUR. Táto suma je splatná do troch dní od právoplatnosti rozsudku poštovou poukážkou na adresu žalobcu.

V [ ] dňa [ ]

… ……………………….. Podpis

[ ]

§ 24 Autorský zákon – č. 121/2000 Zb.

Právo na odmenu pri opätovnom predaji originálu diela umeleckého

Ak je originál diela umeleckého, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predávané za kúpnu cenu, ktorá činí [ ] eur a viac, a ak sa takéhoto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje prevádzkovateľ galérie, dražobník alebo iná osoba, ktorá sústavne obchoduje s umeleckými dielami, má autor v súvislosti s každým opätovným predajom diela právo na odmenu stanovenú v prílohe k tomuto zákonu.

Osoba povinná platiť odmenu podľa odseku 1 príslušnému kolektívnemu správcovi sú predávajúci a obchodník spoločne a nerozdielne. Kolektívnej správca je povinný umožniť povinným osobám nahliadať do registra podľa § 100 ods. 1 písm. e.

Originálom diela umeleckého podľa odseku 1 sa rozumie výtvarné dielo, najmä obraz, kresba, maľba, koláž, socha, rytina, litografia či iná grafika, fotografie, tapisérie, keramika, sklo a autorský šperk, a to za predpokladu, že ju zhotovil sám umelec alebo ide o rozmnoženiny, ktoré sa považujú za originál umeleckého diela.

Rozmnoženiny, ktoré sa považujú za originál umeleckého diela, sú také rozmnoženiny, ktoré boli vyhotovené v obmedzených počtoch samotným autorom alebo pod jeho vedením a sú očíslované, podpísané alebo umelcom inak riadne za pravé.

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na diela architektonická vyjadrená stavbou, diela úžitkového umenia, nespĺňajú ak znaky pôvodného umeleckého diela, a rukopisy skladateľov a spisovateľov.

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prvý ďalší predaj, ak predávajúci získal originál umeleckého diela priamo od autora skôr než tri roky pred takýmto opätovným predajom a kúpna cena originálu diela pri opätovnom predaji nepresahuje [ ] eur.

Na účely uplatnenia práva podľa odseku 1 a výpočtu príslušné odmeny sa kúpnou cenou rozumie cena bez dane z pridanej hodnoty.

Autor a kolektívne správcu majú právo na akúkoľvek informáciu od obchodníka, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie platby odmeny podľa odseku 1, a to po dobu troch rokov od uskutočnenia predaja.

Obchodník, ktorý sa podľa odseku 1 zúčastní predaja originálu diela umeleckého, je povinný oznámiť takýto predaj príslušnému kolektívnemu správcovi najneskôr do konca mesiaca januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa predaj uskutočnil.

Oznámenia podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať špecifikáciu predaných originálov umeleckých diel a informáciu o skutočnej predajnej cene.

Odmena je splatná na základe vyúčtovania kolektívneho správcu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, ak sa nedohodnú kolektívne správca a obchodník inak.