Vzor žaloby o odškodnení

(§ 127 ods. 3 obč. Zák.)
Okresný súd v [ ]

dvojmo

Žalobca: [ ], r.č .: [ ], trvalým bydliskom [ ]
Žalovaný: [ ], r.č .: [ ], trvalým bydliskom [ ]

Žaloba o odškodnení – o [ ] EUR s príslušenstvom
I.

Dňa [ ] som ja [ ] (žalobcu) umožnil vstup žalovanému [ ] na moju záhradu, ktorá patrí k domu č. p. [ ] v meste [ ]. Žalovaný v tento deň opravoval svoj ​​plot, pričom rozbil sklenené výplne môjho skleníka, ktorý sa na záhrade nachádza. Poškodenie môjho majetku bolo spôsobené vstupom na môj pozemok a nové sklo na skleník ma stálo [ ] EUR.
Svedectvo:
– Výsluch účastníkov
– Výsluch svedka [ ], bytom [ ]
– Účet vystavený sklenárske firmou [ ]

II.

Dňa [ ] som odporcu požiadal, aby mi nahradil škodu, ktorú spôsobil. Do dnešného dňa však moju žiadosť ignoruje.
Svedectvo:
– Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené argumenty navrhujem nasledujúce vydanie tohto

rozsudku

Žalovaný [ ] má záväzok uhradiť žalobcovi celú čiastku [ ] EUR, ako náhradu za spôsobenú škodu. Tiež je povinný uhradiť úroky z omeškania [ ]% za obdobie od [ ] do zaplatenia a nahradiť mi náklady tohto konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Prílohy:
– Účet vystavený firmou [ ] (1x kópia)

Kolky v hodnote [ ]  , EUR.

Súdny poplatok činí sumu [ ] , – EUR.
Pri žiadosti na začatie občianskeho súdneho konania, kde je predmetom finančnej plnenie do sumy [ ] , – EUR vrátane, sa hradí poplatok [ ] , – EUR. [Položka 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.].

Pod nie je čas naplnenia dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o naplnenie veriteľ požiadal (§ 563 obč. Zák.). V danom prípade bol teda dlh splatný do termínu [ ]. Žalovaný bol preto v omeškaní od [ ] (§ 517 ods. 1 obč. Zák.).

Právo na úroky z omeškania s plnením peňažného dlhu vyplýva z § 517 ods. 2 obč. zák.

Podľa nariadenia vlády č. 142/1994 Zb. činí výška úrokov z omeškania ročne dvojnásobok diskontnej sadzby stanovenej Slovenskou národnou bankou a platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu (§ 1).

Ak došlo k omeškania s plnením peňažného dlhu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, riadi sa výška úrokov z omeškania a poplatku z omeškania odo dňa účinnosti tohto nariadenia týmto nariadením (§ 3).