Vzor žaloby o odškodnenie pracovného úrazu

ŽALOBA O ODŠKODNENIE PRACONÉHO ÚRAZU

(§ 190 zák. Práce)

okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ]

žaloba o určenie, že nárok na odškodnenie pracovného úrazu je čo do základu v plnom rozsahu opodstatnené

I.

Pracujem u žalovanej v pracovnom pomere ako sklársky robotník. Pri zdvíhaní ťažkého vrecia s farbivom, ktoré používam na svojom pracovisku, som dňa [ ] na vlhkej podlahe pošmykol, spadol a poranil si koleno. Následkom úrazu som bol v pracovnej neschopnosti do [ ].

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Žalovaná spoločnosť mojej žiadosti o mimosúdne odškodnenie úrazu nevyhovela s tvrdením, že som mal klzkú podlahu najprv vysušiť a k môjmu úrazu pošmyknutím nemuselo vôbec dôjsť. S týmto tvrdením však nemôžem súhlasiť, pretože vytieranie vlhkej podlahy nepatrí do mojej povinnosti a za tým účelom obstaráva tieto a ďalšie pomocné práce iný zamestnanec. Žalovaná preto v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá mne vznikla.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedka ako pod bodom I.

III.

Pri prerokovaní môjho nároku sme sa dohodli so žalovanou, že požiadam súd, aby môj nárok posúdil iba čo do základu, či totiž žalovaná zodpovedá za škodu vzniknutú pracovným úrazom, alebo nie. O výške môjho nároku by sme sa potom dohodli mimosúdnou cestou.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

vyjadrenie žalovanej

IV.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že nárok žalobcu na odškodnenie pracovného úrazu z [ ] je v plnom rozsahu opodstatnený.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ………………….. Podpis

[ ]

Od súdneho poplatku je žalobca v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania oslobodený.

Podľa § 369 Zákonníka práce je zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za

a) stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti: patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a plnou výškou náhrady mzdy alebo platu podľa § 192 ZP a plnou výškou nemocenského.

Náhrada je vyplácaná mesačne a patrí nielen pri prvej, ale aj pri každej ďalšej pracovnej neschopnosti vzniknutej z dôvodu tohto pracovného úrazu, pričom sa vychádza z priemerného zárobku pred vznikom ďalšej pracovnej neschopnosti.

b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: Výška odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa stanoví na základe bodového ohodnotenia stanoveného v lekárskom posudku.

Lekár vystavuje posudok o bolestnom, v ktorom je bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotené body, za každý bod sa vypláca [ ] EUR (vyhláška č. 440/2001 Zb.). Posudok o bolestnom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi.

c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením: tam môžeme zaradiť napríklad aj poplatok za vystavenie posudku o bolestnom.

d) vecnú škodu: napríklad rozbité hodinky alebo okuliare.