Vzor žaloby o odškodnenie pracovného úrazu pozostalým

ŽALOBA O ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU POZOSTALÝM

(§ 197 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa)

Žalobca: [ ], robotníčka, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ], – EUR

I.

Môj manžel [ ] pracoval u žalovanej ako sklársky robotník. Dňa [ ] utrpel pri svojej pracovnej činnosti pracovný úraz, na ktorého následky zomrel dňa [ ].

Dôkaz: úmrtný list, ktorý prikladám

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Požadujem náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom, ktoré predstavovali celkom [ ], – EUR. Ako manželka zosnulého požadujem jednorazové odškodnenie v sume [ ], – EUR, celkom teda [ ], – EUR. Túto čiastku som prípisom z [ ] uplatnila u žalovanej, ktorá však odmietla poskytnúť náhradu.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý pripájam

písomné doklady o vyčíslení nákladov pohrebu a ďalších smútočných nákladov, ktoré pripájam

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

…………………….. podpis

[ ]

Podľa ustanovenia § 197 ods. 1 zák. práce ak zamestnanec následkom pracovného úrazu zomrel, je zamestnávateľ povinný v rozsahu svojej zodpovednosti poskytnúť:

  • náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s jeho liečením,
  • náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom,
  • náhradu nákladov na výživu pozostalých,
  • jednorazové odškodnenie pozostalých, náhradu vecnej škody; ustanovenie § 187 ods. 3 platí aj tu.

Čiastkové nároky na náhradu škody prislúchajúce pozostalým v prípade úmrtia zamestnanca sú odvodené od nároku poškodeného zamestnanca.

Preto musí byť splnená podmienka, že príčinou úmrtia zamestnanca je pracovný úraz, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá v zmysle ustanovenia § 190 ods. 1 zák. práce.

Predpoklady zodpovednosti zamestnávateľa voči zamestnancovi za pracovný úraz sú podľa uvedeného ustanovenia existencia poškodenia na zdraví alebo smrť zamestnanca (pracovný úraz), ku ktorým došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, vznik škody a príčinná súvislosť medzi pracovným úrazom a vznikom škody.

K vzniku nároku na náhradu škody je potrebné, aby všetky tri tieto predpoklady boli splnené súčasne; ak chýba ktorýkoľvek z nich, nárok nevzniká.

Zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze je tzv. Objektívnou zodpovednosťou; zamestnávateľ teda zodpovedá za samotný výsledok (za škodu), bez toho je uvažované jeho zavinenie.

Ak zamestnanec následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, je zamestnávateľ povinný v rozsahu svojej zodpovednosti poskytnúť náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s pohrebom, s liečením zamestnanca, nákladov na výživu pozostalých a náhradu vecné škody.

Jednorazové odškodnenie prislúcha manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský dôchodok. Dieťaťu prislúcha vo výške [ ] EUR, manželovi vo výške [ ] EUR. V odôvodnených prípadoch sa jednorazové odškodnenie v úhrnnej výške [ ] EUR poskytne aj rodičom zomretého.

V kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise možno dojednať alebo stanoviť čiastky vyššej. To platí aj pre zamestnávateľa, ktorý neprevádzkuje podnikateľskú činnosť. Náhrada vecnej škody prislúcha dedičom zamestnanca.