Vzor žaloby o odškodnenie úrazu utrpeného pri výkone práce

ŽALOBA O ODŠKODNENIE ÚRAZU UTRPENÉHO PRI VÝKONE PRÁCE PODĽA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

(§ 234 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ], – EUR

I.

Pracujem u žalovanej podľa dohody o pracovnej činnosti uzavretej dňa [ ]. Dňa [ ] som pri výkone tejto činnosti utrpel úraz, keď bez môjho zavinenia mne spadla na nohu hromada tehál zložených po dovoze z tehelne.

Dôkaz: dohoda z [ ], ktoré sa pripája

výsluch žalobcu

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Utrpel som týmto úrazom zlomeninu pravej nohy a bol som v pracovnej neschopnosti do [ ]. Za túto dobu mne na odmene ušlo celkom [ ], – EUR. Požadujem tiež náhradu bolestného zodpovedajúceho [ ] bodom, to je čiastku [ ], – EUR.

Celkom požadujem náhradu [ ], – EUR, ktorú mne žalovaná odmietla poskytnúť s tvrdením, že keď som u nej nepracoval v pracovnom pomere, nešlo o pracovný úraz, za ktorý by žalovaná zodpovedala.

Dôkaz: potvrdenie lekára z [ ], ktoré pripájam

potvrdenie mzdovej učtárne o výpočte straty na odmene, ktoré sa pripája

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………….. Podpis

[ ]

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

Rodinným príslušníkom zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka.

Podľa § 369 Zákonníka práce je zamestnancovi, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, zamestnávateľ povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za

a) stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti: patrí zamestnancovi vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania a plnou výškou náhrady mzdy alebo platu podľa § 192 ZP a plnou výškou nemocenského.

Náhrada je vyplácaná mesačne a patrí nielen pri prvej, ale aj pri každej ďalšej pracovnej neschopnosti vzniknutej z dôvodu tohto pracovného úrazu, pričom sa vychádza z priemerného zárobku pred vznikom ďalšej pracovnej neschopnosti.

b) bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: Výška odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia sa stanoví na základe bodového ohodnotenia stanoveného v lekárskom posudku.

Lekár vystavuje posudok o bolestnom, v ktorom je bolestné aj sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotené body, za každý bod sa vypláca [ ] EUR (vyhláška č. 440/2001 Zb.). Posudok o bolestnom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi.

c) účelne vynaložené náklady spojené s liečením: tam môžeme zaradiť napríklad aj poplatok za vystavenie posudku o bolestnom.

d) vecnú škodu: napríklad rozbité hodinky alebo okuliare.