Vzor žaloby o odstránenie vád dodaním chýbajúceho tovaru

ŽALOBA O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU

(§ 436 ods. 1 obch. Zák.)

Krajskému súdu
v [   ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ]

Žaloba o dodanie chýbajúceho tovaru

Dvojmo

Prílohy: 7 podľa textu

I.

Dňa [   ] sme ako kupujúci uzavreli so žalovaným ako predávajúcim kúpnu zmluvu o dodaní hračiek – mechanických medvedíkov v počte [   ] ks, mechanických kačičiek v počte [   ] ks a plyšových medvedíkov v počte [   ] ks s dobou dodania [   ].

Žalovaný nám prostredníctvom dopravcu dodal tovar dňa [   ], pričom podľa obsahu priloženého dodacieho listu mal dodať [   ] ks mechanických medvedíkov, [   ] ks mechanických kačičiek a [   ] ks plyšových medvedíkov v celkom [   ] kartónoch.

Dôkaz: kúpna zmluva z [   ]

dodací list z [   ]

II.

Dopravcovia sme potvrdili na prepravnom doklade prevzatie [   ] kartónov tovaru, ktoré nejavili známky narušenia a boli prelepené lepiacimi páskami opatrenými pečiatkami žalovaného.

Pri prehliadke tovaru vykonanej dňa [   ] za účasti nestrannej osoby [], zamestnankyňa [   ], spol. s r.o., [   ], sme zistili, že oproti množstvu uvedenému v dodacom liste v kartóne č. [   ] chýbalo [   ] kusov mechanických medvedíkov a v kartóne č. [   ] chýbalo [   ] kusov mechanických kačičiek.

Dôkaz: vyhlásenie nestrannej osoby [   ] z [   ]

III.

O množstevné vade dodávky tovaru sme podali predávajúcemu správu dňa [   ] .Po prejednanie prípadu s našimi zákazníkmi sme dňa [   ] informovali predávajúceho našu voľbu nároku z vady dodávky a požadovali sme doplnenie chýbajúceho tovaru.

Žalovaný nám listom z [   ] oznámil, že našu požiadavku odmieta, pretože dodávaný tovar bol množstvovo kontrolované jeho pracovníkmi pri expedícii a množstevne zodpovedalo dodaciemu listu, o čom svedčí podpisy zodpovedných pracovníkov na tejto listine. Na naše ďalšie urgencie žalovaný nereagoval.

Dôkaz: správa o vade dodávky z [   ]

oznámenia voľby nároku z [   ]

list žalovaného z [   ]

urgencie z [   ]. a [   ]

IV.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností požadujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný odstrániť vadu dodávky hračiek z [   ] a dodať žalobcovi [   ] kusov mechanických medvedíkov a [   ] kusov mechanických kačičiek podľa kúpnej zmluvy zo dňa [   ], a to do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žalovaný je ďalej povinný zaplatiť žalobcovi [   ], – EUR na náhradu trov súdneho poplatku.

Rovnopis žaloby je zasielaný na vedomie žalovanému priamo. Súdny poplatok bude zaplatený na výzvu adresovaného súdu.

V [   ] dňa [   ]

………………………. Podpis

[   ], spol. s r.o.
[   ] konateľ

Podľa ustanovenia § 422 ods. 2 obch. zák. je množstevné vadou dodanie menšieho množstva tovaru oproti množstvu uvedenému v prepravnom doklade, dokladu o odovzdaní tovaru alebo vyhlásení predávajúceho.

Ak je dodané menšie množstvo tovaru, než je uvedené v kúpnej zmluve, jedná sa o čiastočné plnenie, alebo o čiastočné nesplnenie zmluvy.