Vzor žaloby o poskytnutie naturálnej mzdy

ŽALOBA O POSKYTNUTIE NATURÁLNEJ MZDY

(§ 13 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Adresa okresného súdu [ ]

Žalobca: [ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ], robotník
Žalovaná: Meno a adresa spoločnosti [ ]

žaloba o poskytnutí naturálnej mzdy

A)
Dňa [ ] sme zo žalovanou spoločnosti [ ] podpísal pracovnú zmluvu a pracujem u nej na pracovnej pozícii lesný robotník pri ťažbe dreva.

Na základe dohody uzavretej medzi účastníkmi dňa [ ] mne má žalovaná firma poskytovať časť mzdy naturálnou formou. Konkrétne ide o poskytovanie [ ] q palivového dreva ročne.
Dôkaz:
– pracovná zmluva z [ ] – dohoda z [ ]

B)
Za rok [ ] mne žalovaná firma poskytla len [ ] q palivového dreva.

Zvyšok mne i napriek urgencie odmieta poskytnúť s tým, že má nedostatok dreva, ktoré potrebuje na vývoz. Jej povinnosťou však je predovšetkým uspokojiť zákonné nároky svojich zamestnancov.
Dôkaz:
– výsluch svedka [ ] – výsluch žalobcu

C)
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná firma [ ] je povinná vydať žalobcovi [ ] q palivového dreva a nahradiť náklady rokovania. Všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

Prílohy:
– pracovná zmluva z [ ] – dohoda z [ ]  

Zamestnancami je možné poskytovať časť mzdy s výnimkou minimálnej mzdy aj naturálne formou. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých.

Ako naturálnu mzdu možno poskytovať výrobky, výkony, práce a služby. Poskytovanie naturálnej mzdy vo forme liehovín alebo iných návykových látok nie je dovolené.