Vzor žaloby o priznanie náhrady nemajetkovej ujmy

ŽALOBA O PRIZNANIE NÁHRADY NEMAJETKOVEJ UJMY

(§ 7 zák. Práce)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobkyňa: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

o [ ] EUR

I.

Žalobkyňa pracuje u žalovanej spoločnosti ako referentka podľa pracovnej zmluvy dohodnutej dňa [ ].

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ]

II.

Nadriadený zamestnanec XY ponúkol dňa [ ] žalobkyňi zaradenie do vyššej funkcie s vyššou mzdou, než doteraz poberala, ak vyhovie jeho milostným návrhom. Žalobkyňa túto ponuku neakceptovala, čo tiež menovanému oznámila. V dôsledku toho nielenže nebola zaradená do vyššej funkcie, ale jej mzda bola znížená o [ ] EUR mesačne.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

výsluch svedkyne [ ]

III.

Táto udalosť vošla na pracovisku v širšej známosti. Niektoré spoluzamestnankyne aj jej nadriadení sa začali voči žalobcovi správať takým spôsobom, že bola vážnym spôsobom znížená jej povesť i autorita, lebo riadila štyri podriadené zamestnankyne. Nezostalo jej, ako odísť z pracoviska a rozviazať so žalovaným pracovný pomer. Týmto správaním XY jej vznikla nemajetková ujma, ktorej náhradu požaduje vo výške [ ] EUR.

Dôkaz: výsluch svedkyne [ ]

So svojou požiadavkou sa žalobkyňa obrátila na žalovanú, tá však na jej žiadosť nereagovala.

Dôkaz: písomná žiadosť z [ ]

IV.

Žalobkyňa z týchto dôvodov navrhuje vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie viesť k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti.

Za ponižovanie ľudskej dôstojnosti sa považuje aj nežiaduce správanie sexuálnej povahy na pracovisku, ktoré je nevítané, nevhodné alebo urážlivé alebo ktoré môže byť druhým účastníkom pracovnoprávneho vzťahu oprávnene vnímané ako podmienka pre rozhodnutie, ktoré ovplyvňujú výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.

Ak bola v značnej miere znížená dôstojnosť zamestnanca alebo jeho vážnosť na pracovisku a nebolo postačujúce nápravy spôsobom upraveným v § 7 ods. 4 zák. práce, má právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Výšku tejto náhrady určí súd.