Vzor žaloby o povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

ŽALOBA O ULOŽENÍ POVINNOSTI VYDAŤ POTVRDENIE O ZAMESTNANÍ

(§ 60 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

žaloba o uložení povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

I.

U žalovanej spoločnosti som pracoval ako robotník podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Dňom [ ] som rozviazal tento pracovný pomer dohodou.

Dôkaz: pracovná zmluva a dohoda, ktoré prikladám

II.

Aj keď som v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru požiadal žalovanú o vydanie potvrdenia o zamestnaní, doteraz na moju žiadosť nereagovala, hoci je povinná podľa ustanovenia § 60 ods. 2 ZP toto potvrdenie vydať pri skončení pracovného pomeru.

Dôkaz: písomná žiadosť z [ ], ktorej kópiu prikladám

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná vydať žalobcovi potvrdenie o zamestnaní a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………. Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.

Vydanie zápočtového listu je povinnosťou, ktorú musí zamestnávateľ splniť najneskôr v deň skončenia pracovného pomeru alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom nestačí, aby bol tento dokument uložený v sídle spoločnosti, ale musí byť zamestnancovi doručený do vlastných rúk.

Nevydaním potvrdenia o zamestnaní sa tak zamestnávateľ dopúšťa nielen porušenie

Zákonníka práce a preto čelia možnej sankcii zo strany inšpekcie práce, ale vystavuje sa tiež možnosti povinnosti na náhradu škody z dôvodu ušlého zárobku bývalého zamestnanca u potenciálneho zamestnávateľa.