Vzor žaloby o uloženie povinnosti

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI POUKÁZAŤ SUMU URČENÚ ZAMESTNANCOM NA ÚČET ZAMESTNANCA V BANKE

(§ 11 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

žaloba o uloženie povinnosti žalovanej poukázať sumu určenú žalobcom na jeho náklad a nebezpečenstvo na jeden účet zamestnanca v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo sporiace či úverové družstvo

I.

U banky [ ], mám zriadený účet pod č. [ ]. Žalovanou som dňa [ ] požiadal, aby mne zo mzdy poukazovala čiastku [ ] EUR mesačne na tento účet. Do dnešného dňa sa tak nestalo, aj keď som svoju žiadosť u žalovanej opakoval.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý prikladám

výsluch žalobcu

II.

Pretože túto svoju povinnosť žalovaný dobrovoľne nesplnila, nezostáva, než požiadať o vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná poukazovať mesačne zo mzdy žalobcu čiastku [ ] EUR na jeho účet v banke [ ], vedený pod č. [ ], A ​​to vždy do 20. dňa v mesiaci počnúc [ ].

Ďalej je povinná nahradiť žalobcovi náklady tohto konania do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]