Vzor žaloby o uloženie povinnosti určiť čerpanie dovolenky

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI URČIŤ ČERPANIE DOVOLENKY

(§ 109 zák. Práce)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o uloženie povinnosti určiť čerpanie dovolenky

I.

U žalovanej spoločnosti pracujem na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník. Dovolenka mne prislúcha v dĺžke [ ] pracovných dní.

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ], ktorú prikladám

II.

Žalovaná mne napriek tomu odmieta poskytnúť dlhšiu dovolenku než [ ] pracovných dní z naliehavých pracovných dôvodov.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná určiť žalobcovi čerpanie dovolenky v roku [ ] v dĺžke [ ] pracovných dní a nahradiť náklady konania v sume [ ] EURk, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………. Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] Eur.