Vzor žaloby o uloženie povinnosti zaradiť zamestnanca späť

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI ZARADIŤ ZAMESTNANCA SPÄŤ NA PÔVODNÉ MIESTO

Adresa Okresného súdu

Žalobca: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Adresa firmy [ ]

žaloba o uloženie povinnosti žalovanej zaradiť žalobcu späť na jeho pôvodnú prácu robotníka-sklára

I.

Na základe začatia trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže v súvislosti s plnením pracovných úloh som bol prevedený z práce robotníka-sklára na pomocné práce v sklade. Keďže trestné konanie bolo právoplatne zastavené, požiadal som žalovanú prípisom z [ ], aby som bol zaradený späť na svoje pôvodné pracovné miesto. Žalovaná na moju žiadosť nereagovala a požadovala, aby som aj naďalej pracoval v sklade ako pomocný robotník.
Dôkaz: prípis z [ ]

II.

Žalovaná ma odmieta zaradiť na moju pôvodnú pracovnú pozíciu aj napriek tomu, že na to nemá žiadne dôvody.

Navrhujem preto vydanie nasledujúceho

rozsudku:

Žalovaná [ ] je povinná zaradiť žalobcu na jeho pôvodnú pracovnú pozíciu robotník-sklár na pracovisku v [ ] do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Ďalej je povinná zaplatiť žalobcovi na nákladoch jednaní finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [] Eur) do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

Podpis: ………………

Zamestnávateľ je vždy povinný so zamestnancom vopred prerokovať dôvod prevedenia na inú prácu a dobu, po ktorú má prevedenie trvať.

Akonáhle odpadnú dôvody, pre ktoré bol zamestnanec prevedený na inú prácu, je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca podľa pracovnej zmluvy, ak sa s ním nedohodne na zmene pracovnej zmluvy.

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.