Vzor žaloby o určenie že neprítomnosť zamestnanca v práci

ŽALOBA O URČENIE ŽE NEPRÍTOMNOSŤ ZAMESTNANCA V PRÁCI NIE JE NEOSPRAVEDLNENÁ ABSENCIOU

(§ 11 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnená absenciou

I.

Za rok [ ] mne žalovaná krátila dovolenku v dĺžke štyroch dní s tvrdením, že som mal v dňoch [ ] a [ ] dve neospravedlnené smeny.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

II.

Postup žalovanej však nebol správny, lebo som svoju neprítomnosť v práci v uvedených dňoch ospravedlnil predložením potvrdenia ošetrujúceho lekára, že pri ceste do práce som dňa [ ] utrpel úraz, pre ktorý som musel byť po oba dni v nemocničnom ošetrení.

Dôkaz: Výsluch žalobcu

potvrdenie lekára z [ ], ktoré prikladám

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Určuje sa, že neprítomnosť žalobcu v práci v dňoch [ ] a [ ] nie je neospravedlnenou absenciou.

Žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi náklady konania v sume [ ], – EUR do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………….. Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok [ ] EUR.