ŽALOBA O UVOĽNENIE GARÁŽE

Žaloba o uvoľnenie garáže

(§ 126 ods. 1 Občiansky zákonník)

Adresa Okresnému súdu:

Žalobca:
[   ], r.č. [   ], Č.OP. [  ], Bydlisko [   ] Žalovaný:
[    ], .č. [   ], Č.OP. [   ], Bydlisko [    ]

o uvoľnenie garáže

I.

Dňa [    ] som kúpil od žalovaného [   ] garáž č. [   ] v [      ] ulici v meste [   ]. Uzavrel som na kúpem riadnu kúpnu zmluvu, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. [   ] na Katastrálnom úrade pre obec a [   ].

Vklad vlastníckeho práva je povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [    ] č.j.  [     ].
Dôkaz:
– Vypočutie všetkých účastníkov
– Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v [   ]

II.

Mojou kúpou prestal byť žalovaný [  ] vlastníkom a stratil právo využívať garáž. Odmieta však garáž vydať do môjho užívania, dodnes ju nevypratal a má v nej aj svoje osobné veci.
Dôkaz:
– Vypočutie všetkých účastníkov

III.

Vzhľadom k skutočnosti navrhujem vydanie nasledujúceho

rozsudku:

Žalovaný [    ] má povinnosť garáž č. [   ] v ulici [   ] v meste [   ], zapísanú na liste vlastníctva č. [   ], Katastrálny úrad v [   ] pre obec a KÚ [   ] uvoľniť a prenechať žalobcovi. Musí garáž vypratať a odniesť si z nej svoje osobné veci.

Urobiť tak musí do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný [   ] je tiež povinný plne uhradiť žalobcovi [   ] náklady tohto rokovania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

[   ], Dňa [   ]

Podpis:

Prílohy:
– Výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva č. [] KÚ []

Sú potrebné kolky v hodnote [  ] €.
Dokument sa vyhotovuje v dvoch kópiách.

Suma súdneho poplatku činí [   ] €.

Za žiadosť na zacatia občianskeho súdneho konania, ktorého predmetom nie je peňažné plnenie, sa platí za každú nehnuteľnosť poplatok v cene [  ] €. [Položka 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Tiež iné nehnuteľností, ku ktorým majú žalobcovi vlastnícke alebo užívacie právo (napr. Uvoľnenie miestnosti, kde skončil prenájom).

Okresný súd je určený podľa miesta nehnuteľnosti, kde sa nachádza (§ 88 písm. G) O. sp.).