Vzor žaloby o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody

ŽALOBA O VRÁTENIE PLNENÍ POSKYTNUTÝCH PODĽA DOHODY O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE

(§ 143 zák. Práce)

Okresnému súdu

V [ ]

Žalobkyňa: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

Žalovaný: Meno [ ], bytom [ ]

o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie

I.

Účastníci uzavreli dňa [ ] dohodu, že žalobca poskytne žalovanému pracovné úľavy a hmotné zabezpečenie počas jeho štvorročného diaľkového štúdia na strednej priemyselnej škole stavebnej.

Žalovaný sa súčasne zaviazal zotrvať u žalobkyne po dobu najmenej štyroch rokov po tom, čo úspešne ukončí štúdium s tým, že ak tento záväzok nesplní, je povinný nahradiť náklady konania žalobcu na zvýšenie jeho kvalifikácie.

Dôkaz: výsluch žalovaného

dohoda z [ ], ktorá sa prikladá

II.

Žalobkyňa vynaložila na zvýšenie kvalifikácie žalovaného náhradu mzdy za [ ] dní vo výške priemerného denného zárobku [ ] EUR, celkom teda [ ] EUR, ďalej študijný príspevok [ ] EUR a náhradu cestovných výdavkov [ ] EUR.

Celkom teda vynaložila čiastku [ ] EUR. Keďže žalovaný pracoval u žalobkyne dva roky a rozviazal pracovný pomer ku dňu [ ], je povinný zaplatiť žalobcovi polovicu vynaložených nákladov, teda čiastku [ ] EUR.

Napriek tomu, že odporca bol o jej zaplatení upomenutý, na žiadosť žalobcu nereagoval.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý sa predkladá

III.

Navrhuje sa preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania v sume [ ] EUR, to všetko do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

                                                                                                             Spoločnosť [ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.