Vzor žaloby o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy

ŽALOBA O VRÁTENIE PLNENIA Z NEPLATNEJ ZMLUVY

(§ 457 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ] EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

Prílohy: – kópia potvrdenia o prevzatí kolesá z [ ]

I.

V auguste minulého roka som od žalovaného kúpil pánsky bicykel „Favorit“ modrej farby za [ ] EUR. Dňa [ ] som toto kolo vydal polícii. Tá ho odovzdala majiteľovi. Bolo totiž zistené, že žalovaný koleso odcudzil.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

potvrdenie o prevzatí kolesá z [ ]

II.

Zmluva o predaji odcudzeného bicykla je od počiatku neplatná. Svoju povinnosť vrátiť kolo žalovanému som splnil tým, že som ho za neho vrátil majiteľovi. Požiadal som preto dňa [ ] žalovaného o vrátenie kúpnej ceny [ ] EUR. Žalovaný mi doteraz uvedenú čiastku nezaplatil.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR s [ ]% úrokmi z omeškania od [ ] do zaplatenia a nahradiť mu náklady konania, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Zmluva je neplatná pre rozpor so zákonom (§ 39 Obč. Zák.).

Úroky z omeškania upravuje nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. -viď Vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Súdny poplatok je [20] EUR.