Vzor žaloby o vrátenie plnenia zo zrušenej zmluvy

ŽALOBA O VRÁTENIE PLNENIA ZO ZRUŠENEJ ZMLUVY

(§ 457 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ], – EUR

o [ ], – EUR s príslušenstvom proti vydaniu automobilu

Prílohy: – kópia kúpnej zmluvy z [ ]

– kópia odstúpenie od zmluvy z [ ]

I.

V októbri minulého roka som kúpil od žalovaného osobný automobil Škoda favorit LX ŠPZ [ ] za [ ], – EUR. Pri uzatvorením kúpnej zmluvy ma žalovaný uistil, že v auguste minulého roka bola vykonaná generálna oprava motora automobilu. Doporučeným listom z [ ] som žalovanému oznámil, že od kúpnej zmluvy odstupujem, pretože som zistil, že generálna oprava motora vykonaná nebola.

Dôkaz: výsluch účastníkov

kúpna zmluva z [ ]

výsluch svedka [ ], bytom [ ], [ ] (automechanik, ktorý bol tiež prítomný na rokovaní účastníkov o kúpe auta)

odstúpenie od zmluvy z [ ]

II.

Oprávneným odstúpením od zmluvy o predaji automobilu došlo k zrušeniu tejto zmluvy. Dňa [ ] som žalovanému ponúkol vrátenie automobilu a požiadal som ho o vrátenie kúpnej ceny [ ], – EUR. On však moju požiadavku odmietol.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR s [ ]% úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia, všetko do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku, proti vydaniu osobného automobilu Škoda favorit LX ŠPZ [ ] v tej istej lehote.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis

Za návrh na začatie občianskeho súdneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie v sume vyššej ako [ ] EUR, sa platí súdny poplatok 4% z tejto sumy. [Položka 1 písm. b) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.]

Úroky z omeškania upravuje od 15. 7. 1994 nariadenie vlády č. 142/1994 Zb. – Viď vzor žaloby o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým (§ 597 ods. 2 obč. Zák.).

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (§ 48 ods. 2 obč. Zák.).