Vzor žaloby o vrátenie preplatku mzdy

ŽALOBA O VRÁTENIE PREPLATKU MZDY

(§ 243 zák. Práce)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobkyňa: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

Žalovaný: Meno [ ], bytom [ ]

o [] EUR

I.

Žalovaný pracuje u žalobcu ako robotník na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ].

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ], ktorá sa prikladá

II.

Za mesiac [] bolo žalovanému vyplatené omylom mzdovej učtárne [ ] EUR navyše ako zvýšenie mzdy za prácu nadčas.

Žalovaný bol na túto skutočnosť upozornený prípisom zo dňa [ ] a súčasne vyzvaný vrátiť preplatok čiastku do konca [ ]. Žalovaný sa bránil tým, že mal za to, že mu táto suma patrí.

Toto tvrdenie nemôže obstáť, pretože suma [ ] EUR predstavuje zvýšenie mzdy za prácu nadčas, ktoré sa malo zaplatiť kolegovi žalovaného Martinovi Novákovi. O tom žalovaný vedel. Okrem toho žalovaný v mesiaci apríl prácu nadčas nekonal. Nemohol preto prevziať preplatok mzdy v dobrej viere, že mu bol vyplatený za ním odvedenú prácu.

Dôkaz: Výsluch žalovaného

výsluch svedka [ ]

III.

Navrhujeme preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a náklady konania [ ] EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Spoločnosť [ ]