ŽALOBA O VRÁTENIE VYPOŽIČANEJ VECI

ŽALOBA O VRÁTENIE VYPOŽIČANEJ VECI

(§ 662 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [    ] (presná adresa súdu)

Dvojmo

Žalobca: [  ], r. č .: [   ], bytom [  ], [   ]

Žalovaný: [   ], r. Č .: [  ], bytom [   ], [   ]

Kolky za [   ], – €

o vydanie bicykla Favorit

Prílohy: – kópia pokladničného bloku a záručného listu z []

 – Kópia zmluvy o výpožičke z []

I.

Dňa [  ] som požičal žalovanému pánske bicykel značky „Favorit“ tmavo modrej farby, výrobné číslo [   ]. On sa písomne ​​zaviazal vrátiť mi ich do [   ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

              pokladničný blok a záručný list na uvedenej bicykel z []

              zmluva o výpožičke

II.

Žalovaný mi v dohodnutej dobe ani do dnešného dňa uvedenej bicykel nevrátil.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný vydať žalobcovi tmavo modré bicykel Favorit výrobné číslo [   ] do [   ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do [  ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [  ] dňa [   ]

… …………….. Podpis

Žalobou na vydanie veci sa vlastník veci domáha ochrany proti tomu, kto mu ju neoprávnene zadržiava a odmieta mu vec vydať.

Predmetom tejto žaloby môžu byť len veci, ktoré sú individuálne určené, ktoré možno odlíšiť od iných vecí toho istého druhu.

Žalobca musí väčšinou preukázať, že nastali skutočnosti, na ktoré právo viaže nadobudnutie vlastníctva a tiež musí preukázať, že odporca mu vec zadržuje.

Ak žalovaný subjekt po podaní žaloby vec stratil, musí žalobcovi poskytnúť peňažný ekvivalent.