Vzor žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia

ŽALOBA O VYDANIE BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA

(§ 243 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], skladník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ], – EUR

I.

Žalobca pracuje u žalovanej ako skladník a spolu s ďalšími zamestnancami skladu prevzal zodpovednosť za zverené hodnoty na vyúčtovanie podpísaním dohody o hmotnej zodpovednosti.

Dôkaz: dohoda o hmotnej zodpovednosti z [ ], ktorá sa pripája

II.

Za obdobie od [ ] do [ ] bolo na základe inventúry vykonanej dňa [ ] zistené v sklade manko v celkovej sume [ ], – EUR, z čoho žalobca čiastku na neho pripadajúcu vo výške [ ], – EUR dobrovoľne zaplatil dňa [ ].

Dôkaz: vyúčtovanie deficitu, ktoré predloží žalovaná

potvrdenie z [ ] o úhrade schodku, ktoré pripájam

III.

Keďže ostatní hmotne zodpovední zamestnanci odmietli svoje podiely dobrovoľne uhradiť, domáhala sa žalobkyňa náhrady škody súdnou cestou. Rozsudkom okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] Však súd znížil povinnosť zaplatiť požadované sumy v dôsledku spoluzodpovednosti žalovanej za vzniknutý schodok, keď nevytvorila potrebné pracovné podmienky.

Podľa prepočtu vykonaného súdom by sa u žalobcu znížila jeho povinnosť na náhradu škody o [ ], – EUR. Keďže však zaplatil celú čiastku [ ], – EUR, žalovaná sa tým bezdôvodne obohatila. Aj keď žalobca na túto povinnosť žalovanú písomne ​​upozornil, odmietla požadovanú čiastku zaplatiť.

Dôkaz: spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ]

prípis z [ ], ktorý sa pripája

IV.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ………….. Podpis

[ ]

Zamestnanec, ktorý sa bezdôvodne obohatil na úkor zamestnávateľa tým, že od zamestnávateľa prijal peňažné plnenie neprávom, je povinný bezdôvodné obohatenie vydať zamestnávateľovi len vtedy, ak vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o peňažné plnenie nesprávne určenej alebo omylom vyplatené.

V prípade, že nevedel a ani nemohol z okolností predpokladať, že ide o peňažné plnenie nesprávne určenej alebo omylom vyplatené, môže si zamestnanec bezdôvodné obohatenie, ktoré týmto spôsobom získal na úkor zamestnávateľa, ponechať.

To, či zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, je vecou konkrétneho posúdenia každého jednotlivého prípadu; rozhodujúce skutočnosti v tomto smere je povinný tvrdiť a za riadenie preukázať zamestnávateľ.